BIP MJO - Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I.Gałczyńskiego
DYREKTOR MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY IM. K.I.GAŁCZYŃSKIEGO
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
SAMODZIELNY REFERENT

 

 

Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego, ul. Beskidzka 30

30-619 Kraków

 

p o s z u k u j e

 

kandydata na stanowisko:

samodzielny referent 0,5 etatu

 

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.

- logistyczne i administracyjne wspieranie Dyrektora w codziennych

obowiązkach,

- przygotowanie sprawozdań, prezentacji, zestawień, pism wychodzących,

- obsługa i organizacja spotkań i przygotowanie podróży służbowych,

- koordynowanie sprawnego przepływu informacji pomiędzy Dyrektorem,

a pracownikami,

- prowadzenie kalendarza Dyrektora,

- wprowadzanie danych uczestników MDK do platformy edukacyjnej.

 

Wymagane kwalifikacje:

- wykształcenie średnie lub wyższe,

 

Mile widziane będzie:

- wykształcenie ekonomiczne

 

Umiejętności:

- podstawowa znajomość przepisów prawa oświatowego, kodeksu pracy, ustawy o finansach publicznych,

- obsługa komputera w zakresie programów biurowych (pakiet MS OFFICE)

- znajomość programów System Informacji oświatowej, Zintegrowany System Zarządzania Oświata, Platforma Edukacyjna,

- umiejętność redagowania pism urzędniczych,

- obsługa poczty elektronicznej,

- obsługa urządzeń biurowych

 

Cechy osobowości:

Komunikatywność, życzliwość, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy, systematyczność, dyspozycyjność, sumienność.

 

Wymagane dokumenty:

1. CV,

2. list motywacyjny,

3. kserokopie dokumentów potwierdzający wykształcenie,

4. kserokopie świadectw pracy,

5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

6. informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

7. wypełniony kwestionariusz personalny kandydata (załącznik do ogłoszenia)

 

Kwestionariusz personalny

 

prosimy przesłać na adres placówki Młodzieżowy Dom Kultury ul. Beskidzka 30 30-619 Kraków z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko samodzielnego referenta ” lub złożyć osobiście do sekretariatu MDK w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.06.2018 r. (decyduje data wpływu do sekretariatu);

 

Aplikacje, które wpłyną do placówki niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Szczegółowych informacji udziela sekretariat Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego, ul. Beskidzka 30 30-619 Kraków tel: 12 425 52 23 wew. 23

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www. mdkgal.edu.pl

 

Do składanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. o ochronie danych osobowych, oraz Ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. Nr 902, z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.)

  Dyrektor

Teresa GrzybowskaWyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I.Gałczyńskiego - Samodzielny referent 0,5 etatu