BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Rozrywka 1

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Rozrywka 1

ogłasza nabór na stanowisko:

 

Referent ds. Kadr i Administracji – 1 etat

 

Wymagania niezbędne:

 • spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
 • wykształcenie wyższe magisterskie /kierunek: prawo, administracja, rachunkowość, zarządzanie/

Wymaganie dodatkowe /będące przedmiotem oceny/:

a) doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,

b) znajomość regulacji prawnych w zakresie:

 • ustawy o pracownikach samorządowych,
 • kodeksu postępowania administracyjnego,
 • kodeksu pracy,
 • ubezpieczeń społecznych,
 • instrukcji kancelaryjnej,
 • archiwizacji dokumentacji,
 • o ochronie danych osobowych,
 • o ochronie informacji niejawnych,
 • o dostępie do informacji publicznej,

c) praktyka w prowadzeniu obsługi kadrowo-płacowej,

d) posiadanie zaświadczeń lub certyfikatów potwierdzających ukończenie szkoleń z zakresu kadr i płac,

e) obsługa programu PŁATNIK,

f) umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Office,

g) znajomość obsługi urządzeń biurowych,

h) dokładność i rzetelność,

i) dobra organizacja pracy,

j) odpowiedzialność.

 

Zadania:

1) w zakresie zadań kadr i płac:

a) prowadzenie naboru na stanowiska urzędnicze zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych,

b) prowadzenie dokumentacji pracowniczych w sprawach związanych ze stosunkiem pracy,

c) naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy,

d) prowadzenie obsługi płacowej pracowników na podstawie dokumentów płacowych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami,

e) rozliczanie i naliczanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych,

f) opracowywanie i prowadzenie spraw funduszu socjalnego,

g) kontrola dyscypliny pracy i wykorzystania czasu pracy,

h) przygotowywanie rocznego planu szkoleń dla pracowników,

i) opracowywanie zbiorczego planu urlopów.

 

2) w zakresie zadań administracyjnych:

a) zapewnienie sprawnej obsługi działań Dyrektora oraz funkcjonowania DPS,

b) nadzorowanie toku pracy biurowej w DPS, terminowość przygotowywania materiałów, analiz, sprawozdań i informacji niezbędnych do wykonywania zadań Dyrektora oraz jego współdziałania z innymi instytucjami,

c) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta Krakowa, zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa,

d) prowadzenie dokumentacji związanej z korespondencją Dyrektora z Urzędem Miasta w zakresie projektów uchwał Rady Miasta przygotowywanych przez DPS, przygotowywania odpowiedzi na wnioski Komisji Rady Miasta i interpelacje,

e) prowadzenie rejestrów:

 • zarządzeń Dyrektora DPS,
 • poleceń służbowych Dyrektora DPS,
 • pism okólnych Dyrektora DPS,
 • komunikatów Dyrektora DPS,
 • upoważnień wydawanych przez Dyrektora DPS,

f) opracowywanie analiz na potrzeby Dyrekcji DPS,

g) prowadzenie rejestru skarg, wniosków i petycji oraz monitorowanie terminowego rozpatrywania ich przez właściwe działy,

h) prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej skarg, wniosków oraz petycji,

i) prowadzenie ewidencji osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych,

j) prowadzenie książki kontroli,

k) współpraca z zewnętrznymi instytucjami kontrolnymi,

l) prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej,

m) realizacja zadań związanych z prowadzeniem zakładowej składnicy akt określonych w obowiązujących aktach prawnych.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Warunki pracy i płacy:

a) wymiar czasu pracy: 1 etat

b) wynagrodzenie zasadnicze w przedziale od 3.000,- do 3.200,- brutto miesięcznie + pozostałe zgodnie z Regulaminem Wynagradzania

c) miejsce i godziny pracy: DPS w Krakowie, ul. Rozrywka 1 – godziny pracy 7.30 – 15.30

d) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia

a) życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny

b) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i umiejętności,

c) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

d) informacja z KRK o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie /tylko osoba, której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia/.

e) klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. oraz ustawą o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 20018r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych raz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 12/411-41-21 w. 112

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 05.06.2018r. godz. 10.00 /data wpływu do DPS w Krakowie/ w sekretariacie DPS, ul. Rozrywka 1, w godzinach pracy DPS, tj. od poniedziałku do piątku 7.30 – 15.30. Istnieje również możliwość przesłania dokumentów drogą pocztową /liczy się data wpływu do DPS/.

 

Zgłoszenie należy złożyć w kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze – referent ds. kadr i administracji” w podpisanej i oznaczonej danymi adresowymi kandydata.

Postępowanie naboru obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów, testy wiedzy oraz rozmowy z wybranymi kandydatami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

 

O terminie testów wiedzy kandydaci zostaną poinformowani po upływie terminu składania ofert.

 

 

Klauzula informacyjna

 

Podstawa prawna: Art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentarnego Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych raz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

„Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że:

1. Administratorem Pan/i danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej ul. Rozrywka 1, 31-419 Kraków.

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c.

3. Pana/i dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

4. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji.

5. Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich usunięcia.

6. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r..

7. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym.

 

 


Dyrektor mgr Dariusz Żebrowski08.06.2018

Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 5 kandydatów.

W wyniku przeglądu i oceny oferty pod kątem spełniania wymogów formalnych stwierdzono, iż wszyscy kandydaci spełnili wymogi formalne.

W związku z powyższym wszyscy kandydaci zostali zakwalifikowani do następnego etapu naboru.

 

Wyniki naboru - Referenta ds. kadr i administracji