BIP MJO - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 5 im. Polskich Olimpijczyków

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5

IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KRAKOWIE

30-079 Kraków, al. Kijowska 8

 

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko :

SEKRETARZ

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) Spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 902

z późn. zm.)

b) Wykształcenie, co najmniej średnie,

c) Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w placówce oświatowej.

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy Karta Nauczyciela, ustawy Prawo Oświatowe, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu pracy, kodeksu postępowania administracyjnego, ubezpieczeń społecznych, o ochronie danych osobowych,

o dostępie do informacji publicznej,

b) znajomość obsługi programu: Zintegrowany System Zarządzania Oświatą (KADRY), PŁATNIK, SIO, GUS, PFRON

c) biegła znajomość komputera w zakresie Microsoft Office w zakresie Word, Excel,

d) komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

a) Prowadzenie teczek akt osobowych pracowników, a w szczególności sporządzanie umów, aneksów, zakresów czynności i innych dokumentów pracowniczych.

b) Prawidłowe zabezpieczenie dokumentacji kadrowej przed osobami nieuprawnionymi oraz przed zniszczeniem.

c) Wprowadzanie danych kadrowych do ZSZO

d) Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników administracyjno-obsługowych szkoły.

e) Nadzór nad godzinami pracy, urlopami i zastępstwami pracowników administracji i obsługi każdorazowo w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.

f) Prowadzenie rejestrów oraz prowadzenie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych

i podejrzeń o takie choroby, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

g) Obsługa platformy usług elektronicznych ZUS (PUE) w zakresie rejestracji

i wyrejestrowań pracowników i członków ich rodzin z ZUS, dokonywanie zgłoszeń zmian danych pracowników oraz monitorowanie e-zwolnień lekarskich pracowników.

h) Wprowadzanie danych i sporządzanie sprawozdawczości dotyczącej szkoły,

a w szczególności odpowiedzialność za rzetelne i terminowe gromadzenie danych w Systemie Informacji Oświatowej (SIO „stare” i „nowe”).

i) Sporządzanie informacji/deklaracji rozliczeniowych PFRON.

j) Sporządzanie miesięcznych wykazów godzin nadliczbowych nauczycieli (godziny stałe).

k) Nadzór nad terminami realizacji badań lekarskich oraz szkoleń BHP pracowników szkoły.

l) Nadzór nad księgą uczniów szkoły.

m) Nadzór nad wprowadzaniem danych w module UNIVERSO, ARCHIVO oraz OMIKRON - System Zarządzania Uczniem.

n) Nadzór nad prowadzeniem zapisów i wypisów uczniów ze szkoły.

o) Prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej szkoły w zakresie zatrudniania

i zwalniania pracowników.

p) Właściwe zabezpieczenie pieczęci szkolnych oraz dokumentacji znajdującej się w sekretariacie szkoły po zakończeniu pracy.

q) Zachowanie tajemnicy służbowej.

r) Wykonywanie innych poleceń służbowych przełożonego wynikających

z potrzeb szkoły.

 

4. Warunki pracy na danym stanowisku.

a) wymiar zatrudnienia: 1 etat

b) wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. (t. j. Dz. U. 2014 poz. 1786 z późń. zm.) oraz regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5 w Krakowie,

c) miejsce pracy: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 5 w Krakowie, al. Kijowska 8.

 

5. Informacja o wskaźniku osób niepełnosprawnych zatrudnionych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5 w Krakowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej

i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

 

6. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,

4) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,

5) kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

6) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia ).

7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z praw publicznych.

7. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów.

8. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV, (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2016 poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku

o pracownikach samorządowych. (t. j. Dz.U. 2016 r. poz. 902 z późn. zm)”.

 

9. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 

„NABÓR NA STNOWISKO SEKRETARZ ”

 

należy składać osobiście w siedzibie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Krakowie (sekretariat) lub drogą pocztową na adres:

 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 5

im. Polskich Olimpijczyków w Krakowie al. Kijowska 8, 30-079 Kraków

 

w terminie do dnia : 1 czerwca 2018 roku ( liczy się data wpływu do Szkoły)

 

11. Osoby, które spełnią wymagania niezbędne (formalne) o terminie rozmowy kwalifikacyjnej będą informowane drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

 

12. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Ogłoszeń w Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Krakowie oraz na stronie internetowej Szkoły.

 

 Paweł Maślej

Dyrektor Szkoły Podstawowej

z Oddziałami Sportowymi nr 5

im. Polskich Olimpijczyków w Krakowie

 

 

 

OPIS STANOWISKA PRACY

1. Nazwa stanowiska pracy:

SEKRETARZ

2. Komórka organizacyjna:

 

3. Kategoria zaszeregowania na stanowisku pracy – Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r.

(t. j. Dz. U. 2014 poz. 1786)

KATEGORIA ZASZEREGOWANIA: XII grupa

4. Wymagania niezbędne:

1. Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 902 z późn. zm.).

2. Wykształcenie: co najmniej średnie.

3. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w placówce oświatowej.

5. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy Karta Nauczyciela, ustawy Prawo Oświatowe, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu pracy, ubezpieczeń społecznych, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej,

b) znajomość obsługi programu: Zintegrowany System Zarządzania Oświatą (KADRY), PŁATNIK, SIO, GUS, PFRON

c) biegła znajomość komputera w zakresie Microsoft Office w zakresie Word, Excel,

d) komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość.

6. Wiedza specjalistyczna:

Znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela, Prawa oświatowego.

7. Umiejętności i zdolności:

a) biegła znajomość komputera w zakresie Microsoft Office w zakresie Word, Excel,

b) komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość.

8. Czynności podstawowe na stanowisku pracy:

a) Prowadzenie teczek akt osobowych pracowników, a w szczególności sporządzanie umów, aneksów, zakresów czynności i innych dokumentów pracowniczych.

b) Prawidłowe zabezpieczenie dokumentacji kadrowej przed osobami nieuprawnionymi oraz przed zniszczeniem.

c) Wprowadzanie danych kadrowych do ZSZO

d) Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników administracyjno-obsługowych szkoły.

e) Nadzór nad godzinami pracy, urlopami i zastępstwami pracowników administracji i obsługi każdorazowo

w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.

f) Prowadzenie rejestrów oraz prowadzenie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

g) Obsługa platformy usług elektronicznych ZUS (PUE) w zakresie rejestracji i wyrejestrowań pracowników

i członków ich rodzin z ZUS, dokonywanie zgłoszeń zmian danych pracowników oraz monitorowanie e-zwolnień lekarskich pracowników.

h) Wprowadzanie danych i sporządzanie sprawozdawczości dotyczącej szkoły a w szczególności odpowiedzialność za rzetelne i terminowe gromadzenie danych w Systemie Informacji Oświatowej (SIO „stare” i „nowe”).

i) Sporządzanie informacji/deklaracji rozliczeniowych PFRON.

j) Sporządzanie miesięcznych wykazów godzin nadliczbowych nauczycieli (godziny stałe).

k) Nadzór nad terminami realizacji badań lekarskich oraz szkoleń BHP pracowników szkoły.

l) Nadzór nad księgą uczniów szkoły.

m) Nadzór nad wprowadzaniem danych w module UNIVERSO, ARCHIVO oraz OMIKRON - System Zarządzania Uczniem.

n) Nadzór nad prowadzeniem zapisów i wypisów uczniów ze szkoły.

o) Prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej szkoły w zakresie zatrudniania i zwalniania pracowników.

p) Właściwe zabezpieczenie pieczęci szkolnych oraz dokumentacji znajdującej się w sekretariacie szkoły po zakończeniu pracy.

q) Zachowanie tajemnicy służbowej.

r) Wykonywanie innych poleceń służbowych przełożonego wynikających z potrzeb szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 5 im. Polskich Olimpijczyków ()

 

Osoba odpowiedzialna:
PAWEŁ MAŚLEJ
Osoba publikująca:
EUGENIUSZ LEGUT
Data wytworzenia:
2018-05-23
Data publikacji:
2018-05-23
Data aktualizacji:
2018-05-23