BIP MJO - Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

Znak sprawy : NT.271.2.2018

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o wartości poniżej progów określonych w art. 138g ust.1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych

na

usługi społeczne udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom doprowadzonym do wytrzeźwienia do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

 

 

Zamawiający:

Gmina Miejska Kraków

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

ul. Rozrywka 1

31-419 Kraków

telefon: (12) 411-41-21

telefaks: (12) 410-56-22

e-mail: sekretariat@mcpu.krakow.pl

www.mcpu.krakow.pl

 

 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia:

 

Usługi społeczne polegające na udzielaniu świadczeń zdrowotnych osobom doprowadzonym do wytrzeźwienia do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.

 

2. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie będzie wykonywane przez okres 12 miesięcy.

 

3. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia opisanego w części I WZ może ubiegać się Wykonawca, który:

a) dysponuje co najmniej 4 osobami posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia,

Uwaga: osoba posiadające kwalifikacje to osoba posiadająca tytuł lekarza medycyny,

b) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek, o których mowa w Załączniku 2.2.

 

4. Dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

a) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik 2.1 do WZ)

b) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik 2.2 do WZ)

c) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych tj. wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami.(Załącznik 3 do WZ)

 

5. Kryteria oceny oferty: cena – 100 %

 

6. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć z zamkniętej kopercie oznaczonej danymi oferenta oraz opisem:

„OFERTA na udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom doprowadzonym do wytrzeźwienia do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie”

 

7. Ofertę można złożyć w jednej z wybranych form:

a) pisemnej osobiście w siedzibie Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie /sekretariat/ lub

b) pisemnej przesłać na adres: Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, ul. Rozrywka 1, 31-419 Kraków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.05.2018 r. do godziny 10.00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.05.2018 o godzinie 11.00.

 

8. Do oferty muszą być dołączone dokumenty, o których mowa w pkt 4.

 

9. Złożona oferta przez Wykonawcę stanowić będzie oświadczenie woli do wykonania przedmiotowego zamówienia na warunkach w niej zawartych.

 

 

W załączeniu:

1. Warunki zamówienia (doc)

2. Wzór oferty – załącznik nr 1 (doc)

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik 2.1 (doc)

4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik 2.2 (doc)

5. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – załącznik nr 3 (doc)

6. Wzór umowy – załącznik nr 4 (doc)