BIP MJO - Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

DYREKTOR

ZARZĄDU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W ZARZĄDZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

UL. BOLESŁAWA CZERWIEŃSKIEGO 16, 31-319 KRAKÓW


 

Referent/Starszy Referent w Referacie Rozliczeń Nieruchomości

nazwa stanowiska pracy

 

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

 1. Spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.).
 2. Wykształcenie wyższe ekonomiczne, administracyjne lub ukończone studia wyższe na innym kierunku niż ww. wraz z ukończonymi studiami podyplomowymi w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 1. Znajomość statutu Miasta Krakowa i statutu ZBK oraz wynikających z niego zadań.
 2. Znajomość Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.
 3. Znajomość przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 4. Znajomość przepisów Kodeksu cywilnego.
 5. Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
 6. Znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych.
 7. Znajomość ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy.
 8. Znajomość przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
 9. Znajomość uchwały Nr XIV/270/15 Rady Miasta Krakowa dnia 27 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków”.
 10. Znajomość przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne.
 11. Znajomość przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 12. Znajomość Uchwały Nr LXXXVIII/1313/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty.
 13. Znajomość przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
 14. Znajomość programów pakietu MS Office.

W trakcie postępowania rekrutacyjnego z kandydatem przeprowadza się rozmowę kwalifikacyjną. Kandydat może zostać poddany innym dodatkowym technikom naboru (np. test, praktyczne sprawdzenie określonych umiejętności).

 

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie poprawnej ewidencji księgowej w zakresie rozliczania opłat niezależnych od właściciela dla lokali mieszkalnych i użytkowych.
 2. Rozliczanie i księgowanie na kontach czynszowych rozliczeń.
 3. Wystawianie faktur VAT i faktur korygujących VAT oraz not księgowych.
 4. Weryfikacja kartotek finansowych lokali pod względem naliczonych zaliczek za media.
 5. Pozyskiwanie i weryfikacja danych potrzebnych do rozliczenia opłat niezależnych od właściciela od innych referatów Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa oraz od zarządców budynków wspólnotowych.
 6. Wyliczanie nowych zaliczek za media na podstawie dokonanego rozliczenia dla lokali mieszkalnych i użytkowych.
 7. Sporządzanie stosownych powiadomień zmieniających wysokość zaliczek za media w lokalach mieszkalnych po wyliczeniu zaliczki lub na podstawie dyspozycji otrzymanych z Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa.
 8. Bieżąca obsługa stron i korespondencji w zakresie prowadzonych rozliczeń.

 

4. Warunki pracy i płacy:

 1. Wymiar czasu pracy: pełny etat.
 2. Płaca zasadnicza: od 2 550,00 zł. do 2800,00 zł. brutto miesięcznie + premia uznaniowa miesięczna zgodnie z regulaminem wynagradzania + dodatek stażowy za wysługę lat.
 3. Zatrudnienie na okres co najmniej 6 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony (obowiązek odbycia służby przygotowawczej dla osób, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)).

 

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

 

6. Wymagane dokumenty:

 1. Curriculum Vitae (CV),
 2. Dokumenty poświadczające wykształcenie, kursy, szkolenia (kserokopia).
 3. Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia - w przypadku wymaganego doświadczenia/stażu pracy w ogłoszeniu o naborze).
 4. Własnoręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.
 5. Informacja z krajowego rejestru karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).
 6. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.).

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Oferty będące odpowiedzią na ogłoszony nabór należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków, w terminie do dnia 28.05.2018 r. z dopiskiem na kopercie FN-26/18.
 2. Decyduje data wpływu do Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.
 3. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 4. O terminie przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.
 5. Oryginały dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
 6. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=32&dok_id=22169) oraz na tablicy informacyjnej ZBK.

 

8. Ilość etatów: 1 etat

 

 

Katarzyna Zapał

Dyrektor ZBK
 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Rozliczeń Nieruchomości Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (FN-26/18)