BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 39

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Łanowa 39

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

INSPEKTOR

 

1. Wymagania niezbędne:

a) wymagania zgodne z art. 6 ustawy, o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. (tekst jednolity: Dz.U.2016, poz.902 z późn. zm.) określone dla stanowisk urzędniczych,

b) wykształcenie wyższe oraz 3 lata stażu pracy,

c) biegła znajomość obsługi komputera oraz pakietu oprogramowania biurowego (Windows, Office, Excel), umiejętności korzystania z Internetu,

d) znajomość regulacji prawnych w zakresie prawa pracy,

e) znajomość regulacji prawych z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

2. Wymagania dodatkowe:

a) doświadczenie zawodowe w dziale administracyjno – kadrowym – minimum 2 lata,

b) doświadczenie zawodowe w pracy w jednostkach budżetowych,

c) znajomość obsługi programu Cogisoft oraz Płatnik,

d) znajomość ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o pomocy społecznej,

e) rzetelność, odpowiedzialność, samodzielność, komunikatywność, umiejętność organizacji pracy i współpracy, umiejętność zwięzłego i jasnego formułowania wypowiedzi i informacji pisemnych, gotowość na podnoszenie kwalifikacji,

f) posiadanie certyfikatu ukończenia szkolenia związanego z ochroną danych osobowych

 

3. Niektóre zadania z zakresu czynności na stanowisku:

a) prowadzenie właściwej polityki kadrowej w ramach obowiązujących przepisów prawa pracy,

b) wprowadzanie danych do programu kadrowego,

c) prowadzenie harmonogramów czasu pracy,

d) prowadzenie akt osobowych pracowników,

e) prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich oraz urlopów pracowniczych

f) informowanie dyrektora oraz pracowników o obowiązkach z zakresu ochrony danych i doradzanie im w tej sprawie;

g) monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych oraz polityk domu pomocy społecznej w dziedzinie ochrony danych osobowych,

h) opracowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych z zakresu ochrony danych osobowych,

i) monitorowanie procedur wewnętrznych pod kątem zgodności z przepisami o ochronie danych,

j) nadzór nad działaniami związanymi z ewentualnym naruszeniem systemu ochrony danych.

k) udzielanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych i monitorowanie jej wykonania;

l) prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych

 

4. Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy 0,75 etatu, obsługa komputera powyżej 4 godzin,

b) pierwsza umowa na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,

c) miejsce pracy: Dom Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 w Krakowie,

d) wynagrodzenie zasadnicze, premia oraz inne elementy wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Domu Pomocy Społecznej,

e) w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia zgłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w DPS, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6 %

 

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

a) życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny,

b) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i umiejętności,

c) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

d) informacja z KRK o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie /tylko osoba, której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia/,

e) klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawą

z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych” oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie: swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

f) oświadczenie o niekaralności,

g) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

h) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Inspektor w DPS ul. Łanowa 39 w Krakowie” należy składać osobiście w siedzibie Domu lub drogą pocztową na adres: Dom Pomocy Społecznej,

ul. Łanowa 39, 30-725 Kraków, w terminie do dnia 30 maja 2018 r. do godz. 14:00

 

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie bądź będą niekompletne - nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne o terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych będą powiadomieni telefonicznie.

Oryginały wymaganych dokumentów należy okazać w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej

/www.bip.krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Łanowej 39

 

 

D Y R E K T O R

DPS w Krakowie, ul. Łanowa 39

mgr Renata Gałka

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Podstawa prawna: Art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119) 

„Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuje, że:

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej, ul Łanowa 39, 30-725 Kraków.

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. i c.

3. Pana/i dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

4. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji.

5. Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich usunięcia.

6. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

z dnia 27 kwietnia 2016 roku

7. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym.

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Domu Pomocy Społecznej ul. Łanowa 39 - Inspektor