BIP MJO - Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ADM - 1102 - 1/18                                                                                                                                                                                                                         Kraków, 15.05.2018 r.

DYREKTOR OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W KRAKOWIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Główny księgowy

Wymiar czasu pracy: 1 etat


1. Wymagania formalne

a. 6-letni staż pracy w księgowości i wykształcenie średnie, policealne, pomaturalne o profilu ekonomicznym lub

    3-letni staż pracy w księgowości i wykształcenie wyższe ekonomiczne lub wpis do rejestru biegłych rewidentów lub świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

    lub certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,

b. spełnienie wymagań zawartych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (t.j. Dz. U. 2016 poz. 902, Dz..U. 2017 poz 60, 1930),

c. znajomość obsługi komputera w zakresie Microsoft Office,

d. znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych,

    ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, znajomość przepisów dotyczących prowadzenia ewidencji księgowej, sporządzania sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz klasyfikacji

    budżetowej, kodeksu pracy, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o pracownikach samorządowych.

2. Wymagania dodatkowe

a. doświadczenie na stanowisku związanym z księgowością,

b. znajomość zasad prowadzenia księgowości budżetowej i znajomość przepisów z zakresu rachunkowości budżetowej,

c. umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych i znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego,

d. umiejętność pracy w zespole, sumienność, dokładność,

e. umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

f. znajomość obsługi internetu oraz programów komputerowych: Cogisoft, Word, Excel, Płatnik,

g. sporządzanie list płac,

h. naliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych i macierzyńskich,

i. rozliczanie projektów unijnych.

3. Zakres obowiązków

a. prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,

b. odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę środkami budżetowymi i pozabudżetowymi,

c. odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny finansowo-budżetowej oraz zasad prawidłowej i oszczędnej gospodarki budżetowej,

d. odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo-księgową jednostki,

e. dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych,

f. dokonywanie wstępnej kontroli operacji finansowych z planem finansowym, sporządzanie sprawozdań finansowych,

g. odpowiedzialność za prawidłowość naliczania zobowiązań w ramach funduszu płac, ZFŚS, ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, PFRON,

h. odpowiedzialność za opracowanie i prawidłowość planu kont,

i. wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora.

4. Warunki pracy i płacy:

a. pierwsza umowa na czas określony,

b. wynagrodzenie zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( t.j. Dz. U. 2014 poz. 1786 z późn zm.).

5. Wymagane dokumenty:

a. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,

b. CV, list motywacyjny,

c. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d. oświadczenie wyrażające zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

e. informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – dot. kandydata, któremu zostanie przedstawiona propozycja

   zatrudnienia.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 28.05.2018 roku do godz. 15:00 w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie, ul. Radziwiłłowska 8b lub wysłać pocztą na adres :

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Radziwiłłowska 8b, 31-026 Kraków

 

O terminie decyduje data wpływu do sekretariatu OIK. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej OIK przy ul. Radziwiłłowskiej 8b.

7. Ilość etatów:  1

 

 

Nabór składa się z dwóch etapów :

selekcji wstępnej (analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym),

selekcji merytorycznej (rozmowa kwalifikacyjna).

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą powiadomieni drogą elektroniczną na podany adres e-mail lub telefonicznie. Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 1 miesiąca w sekretariacie Ośrodka w Krakowie ul. Radziwiłłowska 8b.


Dyrektor Krzysztof Malec

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Ośrodek Interwencji Kryzysowej (2)