BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Referent do Zespołu Informacji i Obsługi w Filii nr 6

 


1. Wymagania formalne:

Spełnienie wymogów określonych w art. 6 ust. 1 i 3 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.),

oraz dodatkowo:

1. Posiadanie minimum średniego wykształcenia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.

 


2. Wymagania dodatkowe:

1. znajomość ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych ze szczególnym uwzględnieniem przepisów mających zastosowanie w pracy Filii,

2. znajomość ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.),

3. znajomość ustawy z 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.),

4. znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

5. znajomość zagadnień dotyczących samorządu gminy, powiatu, województwa i administracji rządowej w kontekście zadań realizowanych przez pomoc społeczną,

6. znajomość programów komputerowych Windows, Office, obsługi poczty elektronicznej oraz urządzeń biurowych,

7. komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na sytuacje stresowe.

 


3. Zakres obowiązków:

1. Wprowadzanie do systemu POMOST:

• danych rodziny i danych osobowych członków tej rodziny;

• wniosków o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej;

• wywiadów środowiskowych na podstawie wywiadu w wersji pisemnej przygotowanej przez pracowników socjalnych.

2. Opracowanie decyzji w systemie POMOST zgodnie z planem pomocy znajdującym się

w wywiadzie z zachowaniem obowiązujących terminów załatwienia spraw zgodnie z K.p.a. oraz unormowaniami wewnętrznymi.

3. Tworzenie harmonogramów wypłat, sprawdzanie poprawności kont.

4. Zatwierdzanie w systemie POMOST decyzji administracyjnych.

5. Tworzenie w systemie POMOST list wypłat świadczeń, przygotowywanie list wypłat świadczeń realizowanych za pośrednictwem Poczty Polskiej, zgodnie ze sposobem realizacji

i terminami wynikającymi z decyzji,

• sprawdzanie poprawności list zbiorczych;

• potwierdzanie list przelewów/potwierdzanie list wypłat sporządzonych w systemie POMOST.

6. Realizacja zadania dotyczącego stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych, w tym:

• przyjmowanie wniosków;

• weryfikacja przyjętych dokumentów;

• wprowadzanie danych do programów: wprowadzania wniosków i tworzenie decyzji

w programie: "Stypendia" (stypendia) i POMOST (zasiłki szkolne);

• przyjmowanie, weryfikowanie i rozliczanie faktur dot. stypendiów;

• przygotowywanie i sporządzanie informacji o wysokości kwoty rozliczonych faktur;

• generowanie list wypłat.

7. Przyjmowanie klientów i przygotowywanie dokumentacji dotyczącej pomocy w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

8. Koordynacja realizacji programu pomocy żywnościowej w ramach POPŻ współfinansowanego z FEAD; generowanie list skierowań i przekazywanie odpowiednim organizacjom.

9. Prowadzenie ewidencji świadczeń nienależnie pobranych. Przekazywanie kserokopii decyzji do Działu Finansowo – Księgowego.

10. Sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych zestawień danych, sprawozdań, harmonogramów, dotyczących realizowanych zadań:

• rozliczenie wykorzystania biletów MPK;

• sprawozdania dotyczące wysyłanej poczty.

11. Obsługa wysyłki poczty, prowadzenie pocztowych książek nadawczych.

12. Przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji.

13. Łączenie rozmów telefonicznych.

14. Udzielanie klientom informacji w sprawach świadczeń i form pomocy, kierowanie ich do właściwego Zespołu Problemowego, wydawanie obowiązujących druków.

15. Prawidłowe gromadzenie i przechowywanie dokumentacji.

16. Obsługa urządzeń biurowych.

17. Samokontrola prawidłowości wykonywania własnej pracy.

18. Organizowanie swojej pracy w sposób umożliwiający jak najlepsze wykonywanie powierzonych zadań.

19. Zastępowanie w czynnościach służbowych nieobecnego pracownika zespołu zgodnie

z ustaleniami Kierownika Zespołu i Kierownika Filii.

20. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego w ramach zajmowanego stanowiska.

 


4. Warunki pracy i płacy:

Praca na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu. Wynagrodzenie zasadnicze: od 2400,00 złotych do 3200,00 złotych i inne dodatki – zgodnie z Regulaminem Wynagradzania pracowników MOPS w Krakowie.

Możliwa konieczność odbycia służby przygotowawczej.

 


5. Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny, CV,

2. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia),

3. kopie dokumentów poświadczających staż pracy,

4. oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

6. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzonym naborem na stanowisko – „Referent do Zespołu Informacji i Obsługi w Filii nr 6”,

7. opcjonalnie w przypadku braku propozycji zatrudnienia w wyniku w/w naboru kandydat może złożyć oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w celu włączenia do zbioru ofert osób ubiegających się o zatrudnienie w MOPS”.

 


6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Kancelaria MOPS, 30-529 Kraków, ul. Józefińska 14 w terminie do 29 maja 2018 roku (zaliczamy datę wpływu do Kancelarii Ośrodka) w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Referent do Zespołu Informacji i Obsługi w Filii nr 6”. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.7. Ilość etatów:
    1

Ośrodek w miesiącu poprzedzającym publikację ogłoszenia osiągnął wskaźnik 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej.Dyrektor
Witold Kramarz

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Referent do Zespołu Informacji i Obsługi w Filii nr 6)