BIP MJO - Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży

DYREKTOR STAROMIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY MŁODZIEŻY W KRAKOWIE  
OGŁASZA NABÓR  NA WOLNE STANOWISKO PRACY: 
NAUCZYCIEL TEATRU  

 

1.      Wymagania formalne:

- studia magisterskie na kierunku teatralnym z przygotowaniem  pedagogicznym 

  lub studia magisterskie humanistyczne z przygotowaniem pedagogicznym i studia

  podyplomowe / kurs kwalifikacyjny/ w zakresie prowadzenia zespołów teatralnych,

- biegła znajomość komputera, Internetu,

- znajomość pracy na stanowisku nauczyciela

 

2.      Wymagania dodatkowe:

- komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,

- kultura osobista i umiejętność reprezentowania placówki w kontaktach z instytucjami,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie

- doświadczenie w pracy edukacyjnej z dziećmi, młodzieżą.

 

3.      Zakres obowiązków:

- przygotowanie programu warsztatów teatralnych dla uczniów szkoły podstawowej,

   rozwijających zdolności artystyczne, ekspresję ciała, głosu, kształcącego umiejętności

  kreatywnego myślenia, koncentracji, koordynacji ruchowej.

- realizacja programu, prowadzenie zajęć z grupami szkolnymi,

- opracowywanie planów pracy i sprawozdań z pracy

- prowadzenie dokumentacji pedagogicznej.


4.      Warunki pracy i płacy:

- miejsce wykonywania pracy: szkoły podstawowe

- podstawa zatrudnienia: umowa o pracę w wymiarze ½  etatu  na czas określony 

  z możliwością przedłużenia umowy na   czas nieokreślony

- rozpoczęcie zatrudnienia: 1 wrzesień 2018,

- wynagrodzenie zgodnie z awansem zawodowym nauczyciela.

 

5.      Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny

- CV

- kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie

- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

- oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą

  z dnia 29 sierpnia 2007 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926

  z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,

-  inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

6.      Termin i miejsce składania dokumentów:

  Powyższe dokumenty należy złożyć w sekretariacie lub przesłać na adres:

  Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, 31-067 Kraków, ul. H. Wietora 13-15

 

  Koperta powinna zawierać adnotację: „Nabór: nauczyciel teatru"

  Zgłoszenia należy składać do dnia 25.05.2018 do godz.15.00

  Oferty, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani kandydaci wytypowani w wyniku wstępnej selekcji

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.krakow.pl


7.      Ilość etatów:

         ½   etatu

 

  Dyrektor  Ewa Różańska

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży ()