BIP MJO - Straż Miejska Miasta Krakowa

Komendant Straży Miejskiej Miasta Krakowa

ogłasza nabór Nr 4/2018 na wolne stanowisko urzędnicze

inspektora w Wydziale Dowodzenia

Straży Miejskiej Miasta Krakowa

 

1. Wymagania formalne:


- obywatelstwo polskie,

- ukończone 18 lat,

- pełna zdolność do czynności prawnych,

- korzystanie z pełni praw publicznych,

- wykształcenie wyższe i 2 lata stażu pracy lub średnie i 4 lata stażu pracy,

- nieposzlakowana opinia,

- niekaralność sądowa za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku inspektora.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 

- doświadczenie w projektowaniu i budowie systemów monitoringu wizyjnego,

- doświadczenie w konfiguracji, utrzymaniu i konserwacji systemów monitoringu wizyjnego,

- praktyczna znajomość systemów CCTV i stosowanych w nich urządzeń,

- znajomość specyfiki działania systemów bezpieczeństwa obszarów publicznych,

- umiejętność zarządzania serwisantami i wykonawcami,

- podstawowa znajomość aktów prawnych z zakresu samorządu gminnego, straży gminnych/miejskich, ochrony danych osobowych,

- znajomość języków obcych,

- umiejętność obsługi komputera w stopniu zaawansowanym,

- znajomość topografii Krakowa,

- prawo jazdy kat. B,

- umiejętność pracy samodzielnej i w grupie,

- odporność na stres,

 

3. Zakres obowiązków:

 

- nadzór techniczny nad działającymi w Straży Miejskiej Miasta Krakowa systemami monitoringu wizyjnego,

- dbanie o prawidłowe funkcjonowanie oraz techniczny rozwój miejskiego systemu monitoringu wizyjnego;

- podejmowanie niezwłocznych działań zmierzających do naprawy pojawiających awarii i usterek celem ich likwidacji;

- realizacja zadań i obowiązków nałożonych przez ustawę o strażach gminnych

i akty prawa miejscowego.

 

4. Warunki pracy i płacy:

 

- teren miasta Krakowa,

- pierwsza umowa o pracę na czas określony 6 miesięcy,

- 8 lub 12 godzin dziennie w równoważnym systemie czasu pracy,

- praca na I zmianę,

- przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy,

- wynagrodzenie zasadnicze w wysokości od 2 500,- do 3 500,-,

- dodatek za staż pracy,

- premia regulaminowa.

 

5. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie naboru:

 

wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie naboru nie przekracza 6% w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

6. Wymagane dokumenty:

 

- CV,

- kwestionariusz personalny kandydata,

- dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie, oryginały do wglądu),

- dokumenty poświadczające staż pracy (kserokopie, oryginały do wglądu),

- oświadczenie własne kandydata o niekaralności.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Oferty prosimy składać osobiście

Straż Miejska Miasta Krakowa

ul. Dobrego Pasterza 116

31 – 416 Kraków

w terminie od 11 maja 2018 r. do 22 maja 2018 r. do godz. 12.00

Szczegółowe informacje są dostępne w Referacie Kadr, tel. 12 68 82 202.

Pod wskazanym wyżej adresem kandydaci otrzymują pełną informację na temat naboru oraz kwestionariusz personalny kandydata.

 

- Ilość etatów:

1

 

 

Kraków, dnia 9 maja 2018 r.

 

 

 


W zastępstwie Komendanta

Zastępca Komendanta

ds. logistyki


Marta Cieśla
Kwestionariusz personalny kandydata


Informacja dotycząca ilości złożonych aplikacji oraz ilości kandydatów spełniających wymogi formalne

 

Informacja dotycząca terminu testów kwalifikacyjnych

 

Informacja dotycząca terminu rozmowy kwalifikacyjnej

Wyniki naboru nr 4/2018 na wolne wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Dowodzenia Straży Miejskiej Miasta Krakowa