BIP MJO - VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie

DYREKTOR VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA

W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

GŁÓWNY KSIĘGOWY

w wymiarze pełnego etatu

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

- spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych

z dnia 21 listopada 2008 roku (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.) określonych dla stanowisk urzędniczych oraz określonych w art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz.2077 ze zm.),

- ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub studia podyplomowe i posiadanie co najmniej trzyletniej praktyki w księgowości,

- ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna oraz co najmniej sześcioletnia praktyka w księgowości.

 

2. Wymagania dodatkowe:

a) preferowana osoba posiadająca doświadczenie w księgowości budżetowej (szkoły lub placówki oświatowe),

b) biegła znajomość obsługi programu Budżet JST PLUS służącego do sporządzania sprawozdawczości budżetowej w jednostkach podległych samorządom,

c) znajomość obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej,

d) znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, kodeksu postępowania administracyjnego, prawa podatkowego, Karty Nauczyciela, ustawy o zamówieniach publicznych, Kodeksu Pracy, a także przepisów z zakresu ustawy o rachunkowości budżetowej, sprawozdawczości budżetowej, ustawy o finansach publicznych, przepisów dotyczących podatków i ubezpieczeń,, w tym rozliczeń w zakresie VATu

e) znajomość rozliczeń z ZUS – program PŁATNIK,

f) biegła znajomość komputera w zakresie Microsoft Office w zakresie Word, Excel.

g) umiejętność wykonywania sprawozdań, opracowań, planów,

h) znajomość programu finansowo – księgowego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą,

i) komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, terminowość,

j) umiejętność pracy w zespole.

 

3. Zakres obowiązków:

a) prowadzenie pełnej rachunkowości VI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie (w tym prowadzenie rozliczeń podatku od towaru i usług VAT),

b) prowadzenie gospodarki finansowej szkoły zgodnie z obowiązującymi zasadami,

c) opracowywanie sprawozdań finansowych oraz ich analiz,

d) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

e) dokonywanie kontroli wewnętrznej, m.in. w zakresie zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

f) opracowywanie projektów procedur, instrukcji i regulaminów wewnętrznych dla szkoły (w tym polityki rachunkowości i zakładowego planu kont) oraz projektu ich aktualizacji,

g) prowadzenie rozliczeń w zakresie VATu na zasadach centralizacji dotyczących Gminy Miejskiej Kraków,

 

4. Warunki pracy i płacy:

a) wymiar czasu pracy: pełny etat,

b) wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2014 poz. 1786 ze zm.) oraz regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych VI Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Krakowie,

c) miejsce pracy: VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie, ul. Wąska 7, 31-057 Kraków

d) zatrudnienie na okres próbny, następnie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony.

 

5. Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6% (podstawa prawna: art. 13. ust. 2. pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku)

 

6. Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

b) list motywacyjny i CV,

c) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i odpowiedni staż pracy,

d) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) zaświadczenie o niekaralności (informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

f) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z praw publicznych,

g) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku,

a) oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016, poz. 922 ze zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres:

 

VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, ul. Wąska 7; 31–057 Kraków

z dopiskiem „Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w VI Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie” w terminie do 21 maja 2018 r. do godz. 15.00. Decyduje data wpływu na dziennik podawczy (sekretariat liceum).

 

Oferty, które wpłyną po w/w terminie lub oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w indywidualnie uzgodnionym terminie.

 

O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymagania, którzy złożyli wszystkie wymagane dokumenty będą informowani drogą elektroniczną na wskazany w dokumentacji adres e-mailowy. Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatom może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej VI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie ul. Wąska 7.

 

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

Dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego

im. Adama Mickiewicza w Krakowie

Dr Czesław Wróbel

 

 

Informacja o ilości kandydatów spełniających wymogi formalne:

 

Informuję, że na ogłoszony nabór oferty przesłało 3 kandydatów. W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych stwierdzono, iż 3 kandydatów spełniło wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza, przy ul. Wąskiej 7.

Kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy oraz telefonicznie.

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie ()