BIP MJO - Muzeum Historii Fotografii
DYREKTOR MUZEUM FOTOGRAFII
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 
REFERENT/SPECJALISTA DS. ADMINISTRACYJNYCHI. Nazwa i adres organizatora

 

Muzeum Fotografii w Krakowie

ul. Józefitów 16 30-045 Kraków

adres do korespondencji Plac J.N Jeziorańskiego 3,31-154 Kraków

 

+ 48 /012-6345932

e-mail: sekretariat@mhf.krakow.pl

 

Muzeum Fotografii w Krakowie jest istniejącą od 30 lat instytucją. Główny profil naszej działalności jest związany z kolekcjonowaniem, zabezpieczaniem i udostępnianiem fotografii oraz sprzętu fotograficznego. Przed muzeum otwiera się nowy etap funkcjonowania związany z poszerzeniem działalności i rozbudową. W nieodległej perspektywie gruntownym remontom poddane zostaną obie siedziby. Po realizacji tych inwestycji otworzymy nowoczesne centrum wystawiennicze, edukacyjne i badawcze poświęcone fotografii. Dołączenie do naszego zespołu będzie oznaczało aktywny udział w tym procesie zmian.

 

Oferujemy:

• pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury;

• zatrudnienie w ramach umowy o pracę;

• możliwość rozwijania kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach, kursach kierunkowych i studiach podyplomowych;

• możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia unikatowego doświadczenia;

• współpracę z prężnym zespole;

 

II. Do zakresu obowiązków referenta/specjalisty ds. administracyjnych będzie należało m.in.:

 

• nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem infrastruktury Muzeum;

• opracowywanie projektów umów oraz nadzór nad umowami związanymi z utrzymaniem funkcjonowania infrastruktury, w szczególności dotyczącymi eksploatacji, przeglądów, remontów, konserwacji i napraw, najmu i dzierżawy, oraz pozostałych o podobnym charakterze;

• zamawianie i nadzór nad dostarczaniem środków czystości i materiałów biurowych;

• zastępowanie sp. ds. zamówień publicznych oraz specjalisty ds. organizacyjnych w czasie ich nieobecności;

• sporządzanie projektów zarządzeń i decyzji dot. utrzymania infrastruktury

• przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych;

• uczestniczenie w pracach komisji przetargowych oraz zespołach projektowych powoływanych przez Dyrektora Muzeum;

• udział w procesie logistycznego zabezpieczenia wystaw i innych wydarzeń realizowanych przez Muzeum;

• udział w opracowywaniu, uaktualnianiu i wdrażaniu planów ochrony Muzeum (w tym planów ochrony zabytków oraz planów na wypadek konfliktów zbrojnych i sytuacji kryzysowych), a także aktualizacja pozostałych dokumentów związanych z bezpieczeństwem.

• udział w opracowywaniu instrukcji i wdrażaniu wytycznych dotyczących bezpieczeństwa Muzeum i muzealiów (zabezpieczenie elektroniczne wystaw, monitorowanie przemieszczania muzealiów, instrukcje itp.).

 

III. Wymagania.

 

Wymagania podstawowe:

 

1. Wykształcenie średnie;

2. doświadczenie z zakresu gospodarki nieruchomościami i/lub pracy na stanowisku związanym z administracją w instytucjach sektora finansów publicznych.

 

 

Wymagania dodatkowe:

 

1. Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: z zakresu zarządzania, administracji, logistyki;

2. Udokumentowane doświadczenie pracy na analogicznym stanowisku przez co najmniej 12 miesięcy;

3. Oczekiwane kompetencje osobiste i społeczne: odpowiedzialność, komunikatywność, dokładność, umiejętność pracy w zespole, bardzo dobra organizacja pracy;

4. Praktyczna znajomość obsługi biurowych programów komputerowych w stopniu umożliwiającym sprawne wykonywanie obowiązków;

 

IV. Przedmiot naboru

 

1. Referent/Specjalista ds. administracyjnych w Muzeum Fotografii w Krakowie.

2. Zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu.

3. Umowa na czas określony z perspektywą przedłużenia na czas nieokreślony;

 

V. Procedura naboru

 

Zgodnie z wymogami wewnętrznymi nabór ma charakter dwu-etapowy:

I ETAP – polega na sprawdzeniu wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji wraz z niezbędnymi załącznikami.

Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.

II ETAP – ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji oraz rozmowa kwalifikacyjna z zaproszonymi kandydatami.

 

UWAGA! W przypadku dużej ilości zgłoszeń Muzeum zastrzega sobie prawo przeprowadzenia w ramach I etapu testu kwalifikacyjnego.

 

VI. Wymagane dokumenty

 

Do konkursu może przystąpić kandydat, który złoży następujące dokumenty:

1. CV oraz list motywacyjny.

2. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

3. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

5. Mile widziane będą referencje z poprzednich miejsc zatrudnienia.

 

VII. Termin, miejsce, i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:

 

1. Termin: do dnia 25.05.2018 r.

2. Miejsce: Sekretariat Muzeum Fotografii w Krakowie pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków

3. Sposób składania dokumentów: w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta na stanowisko Referenta/Specjalisty ds. administracyjnych w Muzeum Fotografii w Krakowie” lub drogą elektroniczną na adres email: sekretariat@mhf.krakow.pl

4. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

VIII. Informacje dodatkowe:

 

1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.

2. Po zakończeniu procedury naboru dokumenty aplikacyjne, które nie zostaną odebrane przez kandydatów w przeciągu 1 miesiąca zostaną komisyjnie zniszczone.

3. Informacja o wyniku konkursu będzie ogłoszona na stronie BIP Muzeum, zatem odpowiedzi negatywne nie będą udzielane.

4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

5. Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

6. Organizator zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

 

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawianie.

Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26.06.1974 r., Kodeksu Pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 Dyrektor Marek Świca

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Muzeum Historii Fotografii Referent/Specjalista ds. administracyjnych