BIP MJO - Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

DYREKTOR

ZARZĄDU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W ZARZĄDZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

UL. B. CZERWIEŃSKIEGO 16, 31-319 KRAKÓW

 

 

Referent/Starszy Referent w Referacie Eksploatacji

nazwa stanowiska pracy

 


1. Wymagania niezbędne (formalne):

 1. Spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.).
 2. Ukończone studia wyższe na kierunku: prawo, administracja, gospodarka/zarządzanie nieruchomościami, gospodarka przestrzenna lub ekonomia.

 

Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 1. Znajomość statutu Miasta Krakowa i statutu ZBK oraz wynikających z niego zadań.
 2. Znajomość regulaminu organizacyjnego Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.
 3. Znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania Gminy Miejskiej Kraków.
 4. Znajomość ustawy o pracownikach samorządowych.
 5. Znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym.
 6. Znajomość przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami wraz z przepisami wykonawczymi.
 7. Znajomość przepisów ustawy o własności lokali.
 8. Znajomość przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece wraz z przepisami wykonawczymi.
 9. Znajomość przepisów kodeksu cywilnego z uwzględnieniem części ogólnej, prawa rzeczowego i zobowiązań.
 10. Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.
 11. Znajomość przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
 12. Znajomość przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
 13. Znajomość zarządzenia Nr 248/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie zasad reprezentowania interesów Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa w zarządzaniu budynkami z ułamkowym udziałem we własności Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa (z późn. zm.).
 14. Znajomość zarządzenia nr 1268/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zarządzania budynkami stanowiącymi własność osób fizycznych nieznanych z miejsca pobytu, pozostających w zarządzie Gminy Miejskiej Kraków, dla których nie został ustanowiony kurator.
 15. Znajomość programów pakietu MS Office.

W trakcie postępowania rekrutacyjnego z kandydatem przeprowadza się rozmowę kwalifikacyjną. Kandydat może zostać poddany innym dodatkowym technikom naboru (np. test, praktyczne sprawdzenie określonych umiejętności).

 

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Zgłaszanie szkód i prowadzenie spraw w systemie elektronicznym przygotowanym przez Konsorcjum Brokerów.
 2. Pozyskiwanie stosownej dokumentacji koniecznej do przeprowadzenia likwidacji szkody. Prowadzenie korespondencji z podmiotami działającymi na zlecenie Ubezpieczyciela, Konsorcjum Brokerów Ubezpieczeniowych, oraz z innymi Towarzystwami Ubezpieczeniowymi.
 3. Odwoływanie się do Ubezpieczyciela od wydanej przez niego decyzji w przypadku zaniżonego, bądź niesłusznie wypłaconego odszkodowania.
 4. Udzielanie wszelkich informacji stronom poszkodowanym w danej sprawie.
 5. Udział w komisji przetargowej i szkoleniach organizowanych przez Ubezpieczyciela.
 6. Prowadzenie odrębnych rejestrów wypłaconego odszkodowania z polisy OG i polisy OC na dany rok osobno.
 7. Aktualizowanie na bieżąco bazy ubezpieczonego mienia od wszystkich ryzyk i przekazywanie tej informacji do Ubezpieczyciela i do Konsorcjum Brokerów.
 8. Prowadzenie spraw dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego w zakresie nieruchomości pozostających w zasobie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.
 9. Przygotowywanie i aktualizacja baz niezbędnych na potrzeby składania deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
 10. Przygotowywanie deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
 11. Przygotowywanie, nadzorowanie i aneksowanie umów dotyczących dostawy energii cieplnej.
 12. Weryfikacja merytoryczna oraz ewidencjonowanie faktur wystawianych przez dostawców energii cieplnej.
 13. Bieżąca analiza kosztów oraz zużycia energii cieplnej na podstawie odczytów urządzeń pomiarowych z faktur zakupu oraz informowanie właściwych Referatów o stwierdzonych nieprawidłowościach.
 14. Przygotowywanie, nadzorowanie i aneksowanie porozumień w zakresie uczestnictwa/partycypacji przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie w kosztach dostawy energii cieplnej, w sytuacji jeżeli dostawa odbywa się poprzez sieć podmiotu trzeciego.
 15. Przygotowywanie, nadzorowanie i aneksowanie porozumień w zakresie uczestnictwa/partycypacji podmiotów trzecich w kosztach dostawy energii cieplnej, w sytuacji jeżeli dostawa odbywa się poprzez sieć Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.
 16. Przygotowywanie wniosków o wszczęcie postępowań na zamówienia publiczne dotyczące realizacji zadań Referatu Eksploatacji związanych z powierzonymi obowiązkami wraz z kompletem materiałów (w tym projektem umowy) niezbędnych do sporządzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w terminie umożliwiającym prawidłowe przeprowadzenie postępowania. Uczestnictwo w wyłanianiu wykonawców, weryfikacja ofert przetargowych.
 17. Prowadzenie i zakładanie spraw zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 18. Użytkowanie systemu wspomagającego zarządzanie.
 19. Współpraca merytoryczna z komórkami organizacyjnymi ZBK.
 20. Przestrzeganie, w ramach posiadanych kompetencji, wymogów kontroli zarządczej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz określonymi standardami dla jednostek sektora finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji wymogów przyjętych w jednostce, w tym dotyczących procesu zarządzania ryzykiem.
 21. Bieżące porządkowanie i archiwizowanie dokumentów z zakresu działania komórki organizacyjnej.
 22. Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie realizowanych zadań.
 23. Przyjmowanie i rozpatrywanie korespondencji, z dochowaniem terminów określonych przepisami.
 24. Dbanie o prawidłowe i rzetelne prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej.
 25. Wykonywanie poleceń przełożonego w sprawach nieuregulowanych niniejszym zakresem, a związanych z powierzonymi obowiązkami.

 

4. Warunki pracy i płacy:

 1. Wymiar czasu pracy: pełny etat.
 2. Płaca zasadnicza: od 2 550 zł do 2 900 zł brutto miesięcznie + premia uznaniowa miesięczna zgodnie z regulaminem wynagradzania + dodatek stażowy za wysługę lat.
 3. Zatrudnienie na okres co najmniej 6 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony (obowiązek odbycia służby przygotowawczej dla osób, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.).

 

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę w upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

 

6. Wymagane dokumenty:

 1. Curriculum Vitae (CV).
 2. Dokumenty poświadczające wykształcenie, kursy, szkolenia (kserokopia).
 3. Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia – w przypadku wymaganego doświadczenia/stażu pracy w ogłoszeniu o naborze).
 4. Własnoręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.
 5. Informacja z krajowego rejestru karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).
 6. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.).

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Oferty będące odpowiedzią na ogłoszony nabór należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków, w terminie do dnia 09.05.2018 r. z dopiskiem na kopercie EE-21/18.
 2. Decyduje data wpływu do Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.
 3. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 4. O terminie przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.
 5. Oryginały dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
 6. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=32&dok_id=22169) oraz na tablicy informacyjnej ZBK.

 

8. Ilość etatów:

1 etat

 

 

Katarzyna Zapał

Dyrektor ZBK

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Eksploatacji Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (EE-21/18)

 

Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA ZAPAŁ
Osoba publikująca:
MAGDALENA ADAMSKA
Data wytworzenia:
2018-04-27
Data publikacji:
2018-04-27
Data aktualizacji:
2018-04-27
 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-04-27 12:40:58
MAGDALENA ADAMSKA
 Publikacja