BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa

DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków


Inspektor w Dziale Organizacji i Nadzoru – 1 etat

(Nr ref. 36-18)

 

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie wyższe;

c) staż pracy: co najmniej 2 lata, doświadczenie w pracy w administracji publicznej.

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w administracji publicznej;

b) doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu spraw;

c) znajomość przepisów z zakresu:

- ustawy o dostępie do informacji publicznej;

- ustawy o drogach publicznych;

- ustawa kodeks postępowania administracyjnego;

- ustawy o ochronie danych osobowych;

- ustawy o pracownikach samorządowych ;

- ustawy o samorządzie gminnym;

- ustawy Kodeks cywilny;

d) znajomość obsługi programów pakietu MS Office,

e) bardzo dobra znajomość struktury, statutu oraz regulaminu organizacyjnego ZIKiT w Krakowie;

f) umiejętność praktycznej interpretacji przepisów;

g) umiejętność pracy w zespole;

h) posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność,

sumienność, odpowiedzialność, bezstronność, odporność na stres i radzenie sobie w sytuacjach

kryzysowych, umiejętność planowania i organizacji pracy.

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku

 

3. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Rozpatrywanie skarg, interpelacji i wniosków o dostęp do informacji publicznej.

2. Prowadzenie na etapie przedsądowym spraw związanych z roszczeniami odszkodowawczymi, wysuwanymi z tytułu szkód poniesionych na drogach i terenach będących w zarządzie ZIKiT, w tym:

1) analiza wpływających wniosków o odszkodowanie;

2) gromadzenie informacji i dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku

o odszkodowanie;

3) bieżąca współpraca z podmiotem wykonującym na rzecz ZIKiT opinii z zakresu mechaniki samochodowej i zaistnienia oraz adekwatności związku przyczynowo-skutkowego;

4) procedowanie zawieranych ugód z poszkodowanymi;

5) bieżąca współpraca z ubezpieczycielem ZIKiT;

6) obsługa roszczeń z tytułu regresu przysługującego ubezpieczycielowi;

7) sporządzanie pism na potrzeby obsługi roszczeń odszkodowawczych;

8) sporządzanie zestawień na potrzeby ZIKiT.

3. Rozpatrywanie wniosków i pism UMK oraz innych organów bądź podmiotów.

 

5. Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

c) Miejsce pracy: Dział Organizacji i Nadzoru, Kraków ul. Centralna 53;

d) Opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy,

- praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Zarządu,

e) Płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału 2900 zł do 3300 zł brutto + dodatek stażowy za wysługę lat zgodnie z regulaminem wynagradzania ZIKiT + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZIKiT;

 

 

6. Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT) – podpisany odręcznie;

b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego

oraz numerem telefonu kontaktowego;

c) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia);

d) kserokopia dokumentów świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia;

e) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.;

f) kserokopia dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

g) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

h) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.”;

j) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

k) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza

skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

o pracownikach samorządowych.

 

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków.

Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 36-18" - w terminie do dnia: 11.05.2018 r.

 

Decyduje data wpływu do ZIKiT. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT oraz na stronie Internetowej ZIKiT(www.zikit.krakow.pl).

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 616-74-29.

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

 

 

 

INFORMACJE O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

 

(Nr ref. 36-18)

 

 

Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 5 kandydatów.

W wyniku przeglądu i oceny oferty pod kątem spełnienia wymogów formalnych stwierdzono, iż 5 aplikantów spełniło wymogi formalne.

Do następnego etapu naboru zakwalifikowało się 5 kandydatów.

 

 

 

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Organizacji i Nadzoru – 1 etat (Nr ref. 36-18)