BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

                                                                                                                                                                                                                                              Referent w Dziale organizacyjnym

 

1. Wymagania formalne:


Spełnienie wymogów określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.),

oraz dodatkowo:

1. wykształcenie wyższe kierunek: prawo, administracja, socjologia lub pokrewne;

2. znajomość przepisów z zakresu prawa samorządu terytorialnego oraz postępowania administracyjnego;

3. znajomość przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 1446 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych w szczególności rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, w zakresie przyjmowania i obiegu korespondencji, rejestracji i znakowania spraw, wysyłania i doręczania pism;

4. znajomość obsługi komputera oraz programów biurowych: Windows, Office.

 2. Wymagania dodatkowe:


1. Znajomość struktury organizacyjnej jednostek organizacyjnych funkcjonujących w Gminie Miejskiej Kraków, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek organizacyjnych realizujących zadania z zakresu:

a) pomocy społecznej,

b) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

c) rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

2. Roczny staż pracy na stanowisku związanym z realizacją zadań wymienionych w pkt. 3.

 3. Zakres obowiązków:


1. Organizowanie przyjęć stron przez Dyrektora i Zastępców Dyrektora oraz prowadzenie terminarza przyjęć.

2. Prowadzenie kalendarza spotkań Dyrektora i Zastępców Dyrektora w jednostce i poza jednostką.

3. Przyjmowanie korespondencji z kancelarii kierowanej do Dyrektora i Zastępców Dyrektora.

4. Rozdzielanie korespondencji przejrzanej i zwróconej przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora zgodnie z dyspozycjami.

5. Udzielanie informacji interesantom oraz kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych.

6. Odbiór korespondencji doręczanej do kancelarii przez klientów lub przez doręczycieli,

7. rejestracja korespondencji, ewidencjonowanie i rozdział korespondencji oraz monitorowanie terminowości jej załatwiania.

8. Obsługa korespondencji przesyłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej.

9. Przygotowywanie korespondencji do wysyłki.

10. Sprawdzanie prawidłowości adresowanych pism i przesyłek oraz stanu ich opakowania.

11. Powielanie korespondencji zgodnie z dekretacją i przekazywanie jej adresatom.

12. Łączenie rozmów telefonicznych.

13. Nadawanie korespondencji za pośrednictwem urządzenia faksowego.

14. Nadawanie i przyjmowanie korespondencji sporządzonej w zapisie elektronicznym za pośrednictwem elektronicznych platform komunikacji.

 
4. Warunki pracy i płacy:


Praca na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu. Wynagrodzenie zasadnicze: od 2 400,00 złotych do 3 000,00 złotych i inne dodatki – zgodnie z Regulaminem Wynagradzania pracowników MOPS w Krakowie.

Możliwa konieczność odbycia służby przygotowawczej.

 5. Wymagane dokumenty:


1. list motywacyjny, CV,

2. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia),

3. kopie dokumentów poświadczających staż pracy,

4. oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

6. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzonym naborem na stanowisko – „Referent w Dziale Organizacyjnym”,

7. opcjonalnie w przypadku braku propozycji zatrudnienia w wyniku w/w naboru kandydat może złożyć oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w celu włączenia do zbioru ofert osób ubiegających się o zatrudnienie w MOPS”.

 
6. Termin i miejsce składania dokumentów:


Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Kancelaria MOPS, 30-529 Kraków, ul. Józefińska 14 w terminie do 10 maja 2018 roku (zaliczamy datę wpływu do Kancelarii Ośrodka) w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Referent w Dziale Organizacyjnym”. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

7. Ilość etatów:


    1

Ośrodek w miesiącu poprzedzającym publikację ogłoszenia osiągnął wskaźnik 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej.
Dyrektor

Witold Kramarz

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Referent w Dziale Organizacyjnym)