BIP MJO - Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2

Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 2 im. prof. Odona Bujwida w Krakowie

30-523 Kraków, ul. Zamoyskiego 6

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:

 

Księgowy ( pełny etat)

 

 

 

Wymagania formalne:

 •  spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych
 •  wykształcenie średnie ekonomiczne lub wyższe
 •  doświadczenie zawodowe związane z rachunkowością budżetową

 

Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość obsługi programu Zintegrowany System Zarządzania Oświatą moduł - Finanse i Sprzedaż.
 • Znajomość przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych, rachunkowości i ustawy o podatku od towarów i usług VAT.
 • Znajomość przepisów dotyczących prowadzenia ewidencji księgowej, klasyfikacji budżetowej oraz sporządzania sprawozdawczości budżetowej i finansowej:
 • a) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 • b) rozporządzenieMinistra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej.   
 • Znajomość obsługi programów MS Office
 • Znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej.

 

Zakres obowiązków:

Prowadzenie księgowości dochodów własnych w tym:sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dokumentacji księgowej,

 • dekretacji i ewidencji dokumentów księgowych w systemie ZSZO
 •  sprawdzanie prawidłowości zastosowanej stawki podatkowej VAT
 •  wystawianie faktur i kontrola wpłat należności
 •  wystawianie not odsetkowych, wezwań do zapłaty i potwierdzeń sald
 •  uzgadnianie rejestru Vat zakupu i sprzedaży
 •  uzgadnianie sald kont bilansowych i pozabilansowych
 •  bieżąca analiza kont rozrachunków
 •  wykonywanie innych poleceń Głównego Księgowego w ramach zajmowanego stanowiska

 

Warunki pracy i płacy

 • wymiar czasu pracy: 1 etat,
 • wynagrodzenie: zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. (Dz.U. Nr 50 poz. 398 z późn. zm.)
 •  miejsce pracy: Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2, 30-523 Kraków, ul. Zamoyskiego 6
 •  zatrudnienie na czas próbny, następnie na czas określony z możliwością uzyskania umowy o pracę na czas nieokreślony
 •  podległość służbowa dyrektorowi ZSG Nr 2

Wymagane dokumenty:

 • Curriculum Vitae wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133, poz. 883).
 •  Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem,
 •  List motywacyjny,
 •  Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska księgowy,
 •  Ksero dokumentów potwierdzających staż pracy,
 •  Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 •  Informacje z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoby, którym zostanie przedłożona propozycja zatrudnienia).

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty zawierające list motywacyjny, CV oraz kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje należy składać osobiście, listownie w zamkniętej kopercie z podanym adresem i numerem telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem „Nabór na stanowisko księgowy” w sekretariacie Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 2, 30-523 Kraków, ul. Zamoyskiego 6 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00 lub przesłać e-mail zsgnr2@poczta.onet.pl do dnia 25.05.2018 r. do godz. 14:00.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”

 

Dyrektor

mgr Andrzej Ptasznik

Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 2 im. prof. Odona Bujwida w Krakowie

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 ()