BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Kierownik Zespołu ds. Pracy Socjalnej w Filii Nr 9
 

 


1. Wymagania formalne:

Wymagania określone w art. 6 ust. 1, 3 pkt 2 i 3, ustawy o pracownikach samorządowych oraz dodatkowo:

1. posiadanie co najmniej trzyletniego stażu pracy w jednostkach organizacyjnych systemu pomocy społecznej;

2. posiadanie wykształcenia wyższego pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.

 


2. Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1769 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych ze szczególnym uwzględnieniem przepisów mających zastosowanie w pracy Filii,

2. Znajomość ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz 332 z późn. zm), ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity: Dz. U. 2014r. poz.1118 z późn. zm), ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity: Dz. U. 2011 nr 231 poz.1375),

3. Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

4. Znajomość zagadnień dotyczących samorządu gminy, powiatu, województwa i administracji rządowej w kontekście zadań realizowanych przez pomoc społeczną,

5. Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na sytuacje stresowe,

6. Umiejętność analizy kompetencji pracownika zespołu w obszarze wiedzy, umiejętności i postaw,

7. Umiejętność dokonywania oceny słabych i mocnych stron proponowanego przez pracownika działania oraz przewidywanie ich konsekwencji poprzez odpowiedni dobór metod i środków,

8. Wspomaganie procesu edukacyjnego pracowników zespołu (samokształcenie, szkolenie),

9. Umiejętność motywowania pracowników zespołu do zmian i podejmowania wyzwań,

10. Znajomość narzędzi i metod weryfikowania stopnia osiągnięcia celów,

11. Zarządzanie czasem, w tym umiejętności pracy pod presją czasu oraz podejmowania decyzji o priorytetach w zespole pracy socjalnej.

 

3. Zakres obowiązków:

1. Koordynowanie i nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez pracowników zespołu,

2. Nadzór nad prowadzeniem pracy socjalnej, w tym nad doborem metod i technik pracy właściwych dla sytuacji osób i rodzin objętych pomocą,

3. Organizowanie i wspieranie prowadzenia pracy socjalnej z wykorzystaniem odpowiednich narzędzie szczególnym uwzględnieniem stosowania kontraktu socjalnego - umowy współpracy,

4. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, środowiskiem lokalnym, grupami i społecznościami lokalnymi, instytucjami niepublicznymi w zakresie organizowania pomocy osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie oraz koordynację działań pracowników w tym zakresie,

5. Organizowanie różnorodnych form pomocy, a także udział w rozwijaniu infrastruktury socjalnej, odpowiadającej zmieniającym się potrzebom społecznym, zgodnie z zasadami i we współpracy z innymi pracownikami Zespołu,

6. Analiza skomplikowanych przypadków i ustalanie kierunków działania,

7. Udzielanie podległym pracownikom wskazówek w sprawach trudnych oraz wspólnie z pracownikiem podejmowanie działań,

8. Organizowanie i prowadzenie edukacji pracowników,

9. Zapewnienie realizacji zadań Zespołu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w Ośrodku,

10. Podejmowanie działań w zakresie usprawnienia organizacji, metod i form pracy w Zespole i Filii,

11. Samokontrola prawidłowości wykonania własnej pracy,

12. Skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej,

13. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi MOPS,

14. Przedstawianie Kierownikowi Filii MOPS wniosków i ocen w sprawie zatrudniania, wynagradzania oraz zwalniania pracowników Zespołu.

 


4. Warunki pracy i płacy:

Praca na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu. Wynagrodzenie zasadnicze: od 3 700,00 złotych do 4 500,00 złotych, dodatek funkcyjny i inne dodatki – zgodnie z Regulaminem Wynagradzania pracowników MOPS w Krakowie.

Możliwa konieczność odbycia służby przygotowawczej.

 


5. Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny, CV,

2. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia),

3. kopie dokumentów poświadczających staż pracy,

4. oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

6. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzonym naborem na stanowisko Kierownik Zespołu ds. Pracy Socjalnej w Filii nr 9”,

7. opcjonalnie w przypadku braku propozycji zatrudnienia w wyniku w/w naboru kandydat może złożyć oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w celu włączenia do zbioru ofert osób ubiegających się o zatrudnienie w MOPS”.

 


6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Kancelaria MOPS, 30-529 Kraków, ul. Józefińska 14 w terminie do 9 maja 2018 roku (zaliczamy datę wpływu do Kancelarii Ośrodka) w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Kierownik Zespołu ds. Pracy Socjalnej w Filii nr 9”. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


7. Ilość etatów:
   1

Ośrodek w miesiącu poprzedzającym publikację ogłoszenia osiągnął wskaźnik 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej.


Dyrektor
Witold Kramarz

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Kierownik Zespołu ds.Pracy Socjalnej w F-9)