BIP MJO - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

DYREKTOR ZARZĄDU ZIELENI MIEJSKIEJ

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków

(adres do korespondencji: ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków)

 

Podinspektor w Wydziale Zieleni – 3 etaty

(Nr ref. 14-ZZM-2018)

 

1) Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie wyższe: leśnictwo, ogrodnictwo, architektura krajobrazu, rolnictwo

c) staż pracy: minimum 1 rok pracy na podobnym stanowisku.

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2) Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) Znajomość statutu ZZM w Krakowie oraz zagadnień merytorycznych wynikających ze statutu w szczególności dotyczących kwestii utrzymania terenów zielni;

b) znajomość przepisów z zakresu:

- Ustawa ochrony przyrody,

- Ustawy o dostępie do informacji publicznej,

- Kodeksu Cywilnego,

- Ustawa o finansach publicznych,

- Kodeksu Postępowania Administracyjnego

c) umiejętność zarządzania informacją, pozyskiwania, przetwarzania, analizowania, danych przestrzennych.

d) czynne prawo jazdy kat. B,

e) bardzo dobra znajomość obsługi programów pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint);

f) umiejętność praktycznej interpretacji przepisów;

g) umiejętność pracy w zespole;

h) posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność,

sumienność, odpowiedzialność, bezstronność, odporność na stres i radzenie sobie w sytuacjach

kryzysowych, umiejętność planowania i organizacji pracy.

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.

 

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) Pełny nadzór nad utrzymaniem zieleni niskiej i wysokiej będącej w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie.

b) Kontrola jakości i terminowości wykonywania prac.

c) Odbiór robót w terenie i sporządzanie protokołów odbioru.

d) Współpraca z jednostkami pomocniczymi Gminy Miejskiej Kraków.

e) Czuwanie nad prawidłowością realizacji prac.

f) Załatwianie interpelacji, skarg, wniosków i interwencji w zakresie zieleni.

g) Przygotowywanie zleceń, planowanie zadań związanych z właściwym utrzymaniem terenów zieleni, wykonywanie przeglądów.

 

5) Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

c) Miejsce pracy: Kraków ul. Reymonta 20

d) Opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy,

- praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

- praca z przewagą wysiłku umysłowego wymagająca dłuższego stania i chodzenia.

- praca administracyjno- biurowa w siedzibie zarządu oraz praca w terenie, również w otoczeniu maszyn w ruchu.

e) Wynagrodzenie zasadnicze w zależności od stażu z przedziału od 2 000,00 zł do 2 800,00 zł brutto miesięcznie oraz premia uznaniowa zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników ZZM i dodatek stażowy za wysługę lat.

 

6) Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w sekretariacie ZZM) - podpisany odręcznie

b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego oraz numerem telefonu kontaktowego;

c) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia);

d) kserokopia dokumentów świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu;

e) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.;

f) podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;

g) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

h) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.”;

j) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

k) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków.

Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko do Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie Nr Ref. 14-ZZM-2018" – w terminie do dnia: 07-05-2018 r.

 

Decyduje data wpływu do ZZM. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl), na tablicy informacyjnej w biurze ZZM ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków, Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 20 10 258.

 

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

Jarosław Tabor

 

Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji

 

 

INFORMACJE O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

 

Na stanowisko : Podinspektor w Wydziale Zieleni – 3 etaty

(Nr ref. 14-ZZM-2018)

 

Informuję, że ofertę/y na ogłoszony nabór przesłał/o 8 kandydat/ów.

W wyniku przeglądu i oceny ofert/y pod kątem spełnienia wymogów formalnych stwierdzono, iż 5 kandydat/ów spełnił/o wymogi formalne. Do następnego etapu naboru zakwalifikował/o się 5 kandydat/ów .

 

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną powiadomieni indywidualnie o dokładnym terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 11.05.2018r. w biurze ZZM w Krakowie ul.Reymonta 20.

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Podinspektor w Wydziale Zieleni – 3 etaty (Nr ref. 14-ZZM-2018)