BIP MJO - Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie
 

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko Inspektora w Dziale Zamówień Publicznych – 1 etat

nr ref 3-ZIM-2018

 

 

I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE (FORMALNE):

1. spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

2. wykształcenie średnie lub wyższe;

3. staż pracy:

- przy wykształceniu średnim co najmniej 4 lata, w tym co najmniej 2 lata doświadczenia w zakresie zamówień publicznych po stronie Zamawiającego;

- przy wykształceniu wyższym co najmniej 2 lata, w tym co najmniej 1 rok doświadczenia w zakresie zamówień publicznych po stronie Zamawiającego.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu (ocena zerojedynkowa).

 

II. WYMAGANIA DODATKOWE (będące przedmiotem oceny):

1. ukończone kursy i szkolenia z zakresu zamówień publicznych;

2. praktyczna znajomość przepisów:

- Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do niej (wraz z bieżącymi nowelizacjami), umiejętność ich interpretacji oraz wykorzystania do wykonywania zadań;

- Ustawy o finansach publicznych;

- Ustawy o ochronie danych osobowych;

- Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- Ustawy o pracownikach samorządowych;

- Ustawy o samorządzie gminnym.

3. praktyczna umiejętność sporządzania dokumentacji przetargowej;

4. praktyczna umiejętność publikacji ogłoszeń wymaganych ustawą Pzp;

5. obsługa komputera, znajomość pakietu MS Office - w stopniu umożliwiającym sprawne wykonywanie obowiązków;

6. posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, dokładność, bezstronność, opanowanie, umiejętność pracy w zespole, szybkiego uczenia się oraz odporność na stres.

 

III. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

Przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych, zgodnie z zasadami i trybami określonymi w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz z wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień ZIM, w tym m.in.:

1. przygotowywanie i przeprowadzenie pod względem formalnoprawnym postępowań o udzielenie zamówień publicznych w jednym z trybów przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych;

2. opracowywanie, kompletowanie dokumentacji prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, a w tym: opracowywanie projektów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, sporządzanie pełnej dokumentacji z zakresu powadzonych postępowań i jej publikacja, przygotowanie projektów ogłoszeń i publikowanie ich, organizacja i udział w pracach komisji przetargowych w charakterze sekretarza;

3. redagowanie pism i prowadzenie korespondencji z wykonawcami związanej z prowadzonymi postępowaniami;

4. wykonywanie czynności związanych ze zwrotem wadiów wykonawcom oraz przygotowywaniem i podpisywaniem umów;

5. udział w procesie przygotowywania sprawozdawczości, prowadzenie rejestrów zamówień zgodnie z przepisami wewnętrznymi;

6. archiwizowanie dokumentacji zgodnie z przepisami.

 

IV. WARUNKI ZATRUDNIENIA:

1) wymiar czasu pracy: 1 etat

2) płaca zasadnicza w wysokości z przedziału 3 000 zł brutto do 4 000 zł brutto

3) miejsce pracy: Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie, ul. W. Reymonta 20

 

 

V. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W JEDNOSTCE W MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM DATĘ UPUBLICZNIENIA OGŁOSZENIA:

W Zarządzie Inwestycji Miejskich w Krakowie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

 

VI. WYMAGANE DOKUMENTY:

1) CV

2) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje

3) dokumenty potwierdzające staż pracy

4) oświadczenia wg załączonego wzoru

 

VII. ZASADY NABORU:

Wymagane dokumenty należy składać drogą elektroniczną (w przypadku załączników mile widziane będą skany dokumentów scalone w jeden plik pdf) na adres: sekretariat@zim.krakow.pl

do dnia 30 kwietnia 2018 r. do godziny 15:00.

Zgłoszenia przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić do wglądu w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Złożone przez kandydatów dokumenty nie będą zwracane.

Zastrzega się możliwość zakończenia postępowania rekrutacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów.

 

VIII. TERMIN ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH:

Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych na ww. stanowisko planuje się w dniach 08-09 maja 2018 r. w siedzibie Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie, ul. W. Reymonta 20.

 

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy.

 

Informacja o wyniku naboru zostanie przekazana wyłącznie kandydatom, którzy brali udział

w rozmowach kwalifikacyjnych, drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy w terminie do dnia 11 maja 2018 r.

 

Informacja o nazwiskach kandydatów wyłonionych na stanowisko Inspektora w Dziale Zamówień Publicznych będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.krakow.pl/zim najpóźniej do dnia 11 maja 2018 r.

 

Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie

 

Janina Pokrywa

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie ()