BIP - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Kraków, dnia 19 kwietnia 2018 r.

MOK.1110.16.2018.GB

 

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

SPECJALISTA w Wydziale Technicznym

(wymiar etatu: 1; liczba stanowisk pracy: 1)

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w KM PSP w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6 %.

 

Miejsce wykonywania pracy:

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

ul. Westerplatte 19, 31-033 Kraków

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

1. Prowadzenie spraw dotyczących rejestracji pojazdów Komendy Miejskiej PSP w Krakowie.

2. Weryfikacja kart pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego Komendy Miejskiej PSP w Krakowie.

3. Prowadzenie ewidencji pracy kierowców, wydawanie zaświadczeń i zezwoleń na prowadzenie samochodów służbowych.

4. Sporządzanie dokumentacji dotyczącej wypadków, uszkodzeń samochodów i odszkodowań.

5. Zlecanie napraw samochodów i sprzętu silnikowego do wykonawców zewnętrznych.

6. Współpraca z firmami serwisowymi odnośnie wykonywania okresowych przeglądów technicznych pojazdów specjalnych.

 

Warunki pracy

 

Dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

♦ praca biurowo – administracyjna w siedzibie urzędu, w systemie codziennym od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

♦ praca na drugim piętrze budynku, brak windy,

♦ narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner,

♦ praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,

♦ brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 

niezbędne:

1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.

2. Korzystanie z pełni praw publicznych.

3. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4. Wykształcenie średnie.

5. Nieposzlakowana opinia.

6. Prawo jazdy minimum kat. B.

7. Znajomość ustawy Prawo o ruchu drogowym.

8. Umiejętność biegłej obsługi komputera, w tym z programami pakietu MS Office (Word, Excel).

 

dodatkowe:

1. Wykształcenie przydatne na zajmowanym stanowisku.

2. Umiejętność przygotowania pism o charakterze urzędowym.

3. Znajomość ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz ustawy o służbie cywilnej.

4. Minimum 6 miesięcy doświadczenia w pracy w administracji.

5. Terminowe i dokładne, rzetelne i bezstronne wykonywanie powierzonych zadań.

6. Wysoka kultura osobista, komunikatywność, samodzielność.

 

 Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. List motywacyjny i życiorys/CV.

2. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie.

3. Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

4. Oświadczenie kandydata (wzór oświadczenia zał. nr 1):

- o korzystaniu z pełni praw publicznych

- o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- o nieposzlakowanej opinii.

5. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wzór oświadczenia zał. nr 2).

6. Kopie dokumentów potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe oraz posiadane kursy i szkolenia (świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy).

7. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy osób niepełnosprawnych).

8. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

 

Na wszystkich składanych kopiach dokumentów należy umieścić następującą adnotację: „Potwierdzam za zgodność z oryginałem” – data, własnoręczny podpis.

 

Dokumenty należy składać osobiście na dzienniku podawczym tut. Komendy od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 lub listownie w terminie do 7 maja 2018 roku (liczy się data stempla pocztowego) pod adresem:

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie,

31 – 033 Kraków, ul. Westerplatte 19.

Aplikacje złożone po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

Inne informacje:

 

Proponowane wynagrodzenie ok. 2500 zł brutto.

 

Proces naboru składa się z trzech etapów:

1) weryfikacja kompletności dokumentów złożonych przez kandydata,

2) test wiedzy z zakresu czynności wykonywanych na danym stanowisku, znajomości obsługi pakietu Microsoft Office, znajomości ustawy Prawo o ruchu drogowym, znajomości ustawy o Państwowej Straży Pożarnej i ustawy o służbie cywilnej, rozmowa kwalifikacyjna,

3) podjęcie decyzji przez Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie o nawiązaniu stosunku pracy.

 

Oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje na temat terminu i miejsca kolejnego etapu naboru dostępne będą na stronie www.psp.krakow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Krakowie w terminie dwóch tygodni od wpływu wszystkich aplikacji. W przypadku ofert przesłanych za pośrednictwem poczty decyduje data nadania oferty, tj. data stempla pocztowego. Oferty nadane po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. Aplikacje osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 6168334.

 

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2016, poz. 922 z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych osobowych jest Komendant Miejski PSP w Krakowie. Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz.U. 2018, poz 108 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 

Podpisał:

Komendant Miejski

Państwowej Straży Pożarnej

w.z.

 

bryg. mgr inż. Andrzej Nowak

Zastępca Komendanta Miejskiego PSP

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

Załącznik 1 - Oświadczenie o niekaralności,

Załącznik 2 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ()