BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Rozrywka 1
DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Rozrywka 1

ogłasza nabór na stanowisko:

 

Specjalista ds. gospodarczo-technicznych – 1 etat

 


Wymagania niezbędne:

  • spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
  • co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku;
  • wykształcenie min średnie.

 

Wymaganie dodatkowe /będące przedmiotem oceny/:

a) doświadczenie w jednostkach samorządu terytorialnego,

b) dodatkowe uprawnienia /np.: uprawnienia budowlane/,

c) ukończone szkolenia, poświadczone certyfikatami bądź zaświadczeniami z zakresu prawa zamówień publicznych w okresie ostatnich 12 miesięcy,

d) znajomość przepisów prawa:

  • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych ze szczególnym uwzględnieniem przepisów mających zastosowanie w pracy w DPS;
  • ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  • ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
  • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

e) biegła znajomość obsługi komputera, programów biurowych Pakiet Open Office, swobodne poruszanie się w sieci Internet,

f) znajomość zasad gospodarowania środkami trwałymi;

g) umiejętność organizowania pracy,

h) umiejętność analizowania dokumentacji technicznej;

i) orzeczenie o niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (nie wykluczające wykonywania obowiązków na stanowisku).

j) komunikatywność;

k) rzetelność, sumienność, dokładność;

l) kreatywność i umiejętność wdrażania innowacyjnych rozwiązań związanych z funkcjonowaniem jednostki.

 

Zadania:

a) prowadzenie dokumentacji budynku, dotyczącej przeprowadzonych remontów i przeglądów stanu technicznego budynku,

b) nadzór nad pracami remontowymi,

c) rozliczanie robót i udział w odbiorze końcowym,

d) nadzór nad utrzymaniem porządku oraz właściwego stanu higieniczno-sanitarnego całości obiektu oraz terenu wokół DPS,

e) prowadzenie postępowań na zamówienia publiczne zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

f) prowadzenie spraw zaopatrzeniowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

g) prowadzenie sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

h) prowadzenie magazynu DPS,

i) prowadzenie rejestru umów,

j) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i sprawnością techniczną budynku i urządzeń DPS,

k) udział w przeprowadzaniu spisów z natury majątku jednostki,

l) nadzór nad realizacją zadań podległych pracowników gospodarczych,

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Warunki pracy i płacy:

a) wymiar czasu pracy: 1 etat

b) wynagrodzenie zasadnicze w przedziale od 2.900,- do 3.100,- brutto miesięcznie + pozostałe zgodnie z Regulaminem Wynagradzania

c) miejsce i godziny pracy: DPS w Krakowie, ul. Rozrywka 1, poniedziałek – piątek w godzinach do uzgodnienia /możliwy zadaniowy czas pracy/

d) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia

a) życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny

b) kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i ukończenie 18 roku życia

c) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

d) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

e) informacja z KRK o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie /tylko osoba, której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia/.

f) klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych”

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 12/411-41-21 w. 112

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 30.04.2018r. godz. 10.00 /data wpływu do DPS w Krakowie/ w sekretariacie DPS, ul. Rozrywka 1, w godzinach pracy DPS, tj. od poniedziałku do piątku 7.30 – 15.30. Istnieje również możliwość przesłania dokumentów drogą pocztową /liczy się data wpływu do DPS/.

 

Zgłoszenie należy złożyć w kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze – specjalista ds. gospodarczo-technicznych” w podpisanej i oznaczonej danymi adresowymi kandydata.

Postępowanie naboru obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów, testy wiedzy oraz rozmowy z wybranymi kandydatami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

 

O terminie testów wiedzy kandydaci zostaną poinformowani po upływie terminu składania ofert.

 


Dyrektor mgr Dariusz Żebrowski

Wyniki naboru - Specjalista ds. gospodarczo-technicznych