BIP MJO - Krakowskie Forum Kultury

Dyrektor Krakowskiego Forum Kultury

ogłasza nabór na stanowisko

REALIZATORA

Miejsce pracy: Kraków (siedziba KFK, kluby, teren miasta).

 

I. Wymagania formalne:

1.Wykształcenie: wyższe; preferowane studia o kierunkach związanych z kulturą.

2.Doświadczenie zawodowe: minimum 3 letnia praktyka na pokrewnym stanowisku.

3.Znajomość języków obcych: język angielski w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie.

4.Umiejętności zawodowe: w zakresie planowania, organizowania i nadzorowania realizacji zadań;

5. Biegła znajomość obsługi oprogramowania biurowego (w tym arkuszy kalkulacyjnych).

6. Wysoka kultura osobista.

7. Dyspozycyjność i punktualność.

8. Odporność na stres

9. Znajomości historii i realiów Piwnicy pod Baranami.

 

II. Zakres obowiązków

1. Realizator odpowiadać będzie za całokształt zagadnień realizowanych zadań programowych, a w szczególności za organizowanie: imprez, wydarzeń artystycznych, działalności kół, zespołów, kursów, warsztatów, działalności edukacyjnej.

2. Do zadań realizatora należeć będzie m. in.:

1) planowanie, organizowanie, koordynowanie, nadzorowanie i rozliczanie zadań programowych;

2) opracowywanie dokumentacji programowej (w tym opracowywanie treści do publikacji) i organizacyjnej;

3) opracowywanie dokumentacji w zakresie planowania i sprawozdawczości prowadzonych zadań programowych, w tym: sporządzanie projektów rocznych planów działalności, planu przychodów i kosztów, założeń do planu programowo-usługowego oraz finansowego, sprawozdawczości w zakresie prowadzonych zadań programowych;

4) obsługa kas fiskalnych;

5) pozyskiwanie środków finansowych na projekty prowadzonych zadań programowych (w tym dotacji celowych i grantów oraz wsparcia od sponsorów).

 

III. Warunki pracy i płacy

1. Rodzaj umowy − umowa o pracę (3 miesięczny okres próbny).

2. Wymiar czasu pracy – 1/2 etatu.

3. Miejsce pracy – siedziba KFK, kluby, teren miasta.

4. Wynagrodzenie zasadnicze oraz inne dodatki zgodnie z obowiązującym Regulaminem Wynagradzania w Krakowskim Forum Kultury.

 

IV. Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV).

2 List motywacyjny.

3. Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji o następującej treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

V. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 maja 2018 r. do godz. 15.00 - w siedzibie Krakowskiego Forum Kultury, ul. Mikołajska 2 (w sekretariacie) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: realizatora”, lub drogą elektroniczną na adres: kfk@krakowskieforum.pl .

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

 

 

Informacja o ochronie danych osobowych (realizacja Artykułu 13 RODO):

1)Administratorem danych jest Krakowskie Forum Kultury (KFK) z siedzibą:31-027 Kraków, ul. Mikołajska 2; NIP 6750007185; http://www.krakowskieforum.pl , mail: kfk@forumkultury.pl ; tel. +48 12 422 08 14.

2)Dane kontaktowe inspektora ochrony danych (zostaną udostępnione po 25 maja 2018 roku).

3)Celem przetwarzania danych osobowych jest wybór spośród kandydatów (biorących udział w rekrutacji) osób, którym zostanie złożona propozycja zatrudniona w KFK. Przekazanie danych jest warunkiem udziału w wyborze.

4)Dokumenty aplikacyjne kandydatów (którzy nie zostaną zatrudnieni) będą niszczone niezwłocznie po zakończenia naboru.

5)KFK informuje, że posiadają Państwo prawo do żądania od KFK dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6)Żądanie wprowadzenia zmian lub usunięcia nie będzie miało zastosowania (w szczególności) w przypadku konieczności wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz do celów archiwalnych w interesie publicznym.

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Krakowskim Forum Kultury - Realizator