BIP MJO - Straż Miejska Miasta Krakowa
KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR NR 2/2018
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
APLIKANTA
W STRAŻY MIEJSKIEJMIASTA KRAKOWA

 

1. Wymagania formalne:

- obywatelstwo polskie,

- ukończony 21 rok życia,

- korzystanie z pełni praw publicznych,

- wykształcenie średnie,

- nienaganna opinia,

- sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,

- niekaralność sądowa za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione

przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

- uregulowany stosunek do służby wojskowej.

 

2. Wymagania dodatkowe:

- wykształcenie wyższe kierunek: prawo, administracja, wychowanie obronne,

bezpieczeństwo narodowe, kierunki ukończone na uczelniach podległych MSW i MON,

- ukończony kurs podstawowy dla strażników gminnych/miejskich,

- zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym

wartości pieniężne,

- podstawowa znajomość aktów prawnych z zakresu samorządu gminnego oraz straży

gminnych/miejskich,

- znajomość języków obcych,

- podstawowa umiejętność obsługi komputera,

- znajomość topografii Krakowa,

- prawo jazdy kat. B,

- umiejętność podporządkowania się szczególnej dyscyplinie służbowej,

- umiejętność pracy w grupie,

- odporność na stres.

 

3. Zakres obowiązków:

- ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Krakowa,

- realizacja zadań i obowiązków nałożonych przez ustawę o strażach gminnych i akty prawa

miejscowego.

 

4. Warunki pracy i płacy:

- praca patrolowa w terenie,

- trzy zmiany,

- 8 lub 12 godzin dziennie w równoważnym systemie czasu pracy,

- przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy przez wszystkie dni tygodnia,

- umowa o pracę na czas określony,

- wynagrodzenie zasadnicze brutto od 2500,- do 3000,-,

- dodatek za staż pracy,

- dopłaty do godzin nocnych, nadliczbowych,

- premia regulaminowa.

 

5. Wymagane dokumenty:

- CV,

- kwestionariusz personalny kandydata,

- książeczka wojskowa (kserokopia stron z wpisami, oryginał do wglądu),

- dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie, oryginały do wglądu),

- zaświadczenie od lekarza medycyny rodzinnej lub lekarza internisty stwierdzające,

że kandydat może uczestniczyć w testach sprawnościowych,

- oświadczenie własne kandydata o niekaralności.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Oferty prosimy składać osobiście

Straż Miejska Miasta Krakowa

ul. Dobrego Pasterza 116

31-416 Kraków

 

w terminie od dnia 16 kwietnia 2018 r. do dnia 24 maja 2018 r. do godz. 12.00

Szczegółowe informacje są dostępne w Referacie Kadr, tel. 12 68 82 202.

 

Pod wskazanym wyżej adresem kandydaci otrzymują pełną informację na temat naboru oraz kwestionariusz personalny kandydata. Formularz kwestionariusza można pobrać również

ze strony internetowej Straży Miejskiej Miasta Krakowa (zakładka „praca”).

 

7. Ilość etatów:

do 30 etatów.

 

 

 

 

Kraków, dnia 13 kwietnia 2018 r.

 

 

Komendant

Straży Miejskiej Miasta Krakowa

 

Adam Młot

 

 

 

 

Informacja dotycząca zmiany terminu naboru

 

Kwestionariusz personalny kandydata

 

Informacja dotycząca ilości złożonych aplikacji oraz ilości kandydatów spełniających wymogi formalne

 

Informacja dotycząca terminów przeprowadzanych rozmów kwalifikacyjnych

Wyniki naboru nr 2/2018 na wolne stanowisko urzędnicze aplikanta w Straży Miejskiej Miasta Krakowa