BIP - Muzeum Armii Krajowej
DYREKTOR MUZEUM ARMII KRAJOWEJ
im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
SPECJALISTA DS. PROMOCJI


1. Wymagania formalne


Wykształcenie:

Wyższe, udokumentowane posiadaniem: dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Preferowane kierunki: marketing, zarządzanie, nauki społeczne, historia, polonistyka.

Wiedza:

Merytoryczna z zakresu promocji i marketingu.

Doświadczenie zawodowe:

Co najmniej 2-letni staż pracy na pokrewnym stanowisku.
Znajomość języków obcych:

Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

Umiejętności zawodowe:

Biegła znajomość języka polskiego – umiejętność redagowania tekstów promocyjnych, umiejętność obsługi komputera, znajomość oprogramowania biurowego i graficznego. Umiejętność opracowywania i zarządzania stronami internetowymi.

Predyspozycje:

Komunikatywność, elokwencja, odpowiedzialność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, kreatywność, zaradność w realizowaniu projektów, wysoką kultura osobista, samodzielność, dokładność, terminowość i doskonała organizacja pracy oraz dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, dojrzałość emocjonalna.

Gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji.


2. Wymagania dodatkowe

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe


3. Zakres obowiązków

 • Koordynowanie działań promocyjnych, w tym dla projektów zewnętrznych,
 • Opracowywanie rocznej strategii promocyjno-reklamowej i gadżetów promocyjnych Muzeum AK i jej realizacja,
 • Opracowywanie danych potrzebnych do przeprowadzenia akcji promocyjnych oraz podsumowanie ich obsługa, w tym bieżące uzupełnianie mediów elektronicznych (w tym: stron www.muzeum-ak.pl i muzeumaktywne.pl oraz portali społecznościowych),
 • Opracowywanie na potrzeby bieżące, w tym graficzne, tekstów i materiałów (m.in. publikacji prasowych) i nadzór nad publikacją i produkcją materiałów reklamowych i promocyjnych oraz pomocy dydaktycznych,
 • Przygotowywanie prezentacji i opracowywanie materiałów graficznych, w tym tworzenie plakatów zgodnych z identyfikacją Muzeum przy użyciu prostych programów graficznych,
 • Podstawowa znajomość języka programowania HTML,
 • Kontakt z grafikami oraz drukarniami w zakresie działań promocyjnych i reklamowych,
 • Przygotowywanie prezentacji, opracowywanie materiałów graficznych,
 • Zapewnienie dokumentowania działalności Muzeum AK,
 • Opracowywanie danych do corocznego kalendarza działań (w tym danych kosztorysowych),
 • Opracowywanie dokumentacji, planów, projektów wydarzeń edukacyjnych i promocyjnych,
 • Przygotowywanie pism, dokumentów, dyplomów, treści publikacji, materiałów informacyjnych, ofert związanych z działalnością działu,
 • Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych (sponsoring, fundraising),
 • Bieżące uaktualnianie działań programowych w katalogu Edukacja,
 • Przekazywanie programów miesięcznych z wydarzeniami w Muzeum do kasy i na dyżurkę Muzeum
 • Współpraca z innymi działami Muzeum,
 • Pełnienie dyżurów na ekspozycjach muzealnych.


4. Warunki pracy i płacy:

 • jedno miejsce pracy,
 • 1 etat,
 • praca od poniedziałku do piątku, oraz pełnienie wyznaczonych dyżurów na ekspozycjach muzealnych w soboty i niedziele.5. Wymagane dokumenty:

 • Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
 • List motywacyjny,
 • Dokument potwierdzający wykształcenie (kopia świadectwa szkolnego lub dyplomu),
 • Dokumenty potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie,
 • Własne oświadczenie o niekaralności
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawierające formułę o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922 z późn. zm.)."


6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 25 kwietnia 2018 roku osobiście w Kancelarii Muzeum (Kancelaria jest czynna w godzinach 7:00 – 15:00) lub korespondencyjnie na adres:
Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie

ul. Wita Stwosza 12

31-511 Kraków

w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

"Dotyczy naboru pracownika na stanowisko:

Specjalista ds. promocji”

 

Znaczenie ma data wpływu do Muzeum. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie

będą rozpatrywane.

 

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.7. Ilość etatów
1 pełny etat

8. Informacje dodatkowe

Muzeum zastrzega sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.


Muzeum zastrzega sobie możliwość, że konkurs może pozostać nierozstrzygnięty bez podawania przyczyny.

 

Informacja o zakończeniu procesu rekrutacji będzie umieszczona na stronie internetowej Muzeum i w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 Dyrektor dr Marek Lasota

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Muzeum Armii Krajowej ()