BIP MJO - Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego

OGŁOSZENIE

o naborze na wolne stanowisko

REFERENTA DS. ADMINISTRACYJNYCH

 

Nazwa i adres jednostki: Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego,

                                    ul. Grochowska 20; 31-521 Kraków

Stanowisko pracy: Referent ds. administracyjnych

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Data ogłoszenia: 09 kwietnia 2018 r.

Termin składania ofert: 20 kwietnia 2018 godz. 14.00

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych – mniej niż 6%

 

Warunki pracy na stanowisku:

1. zatrudnienie na czas próbny, następnie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony,

2. wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z dnia 18 marca 2009 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1786 z późn. zm.)

Wymagania niezbędne:

zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016, poz. 902 z późn. zm.) pracownikiem samorządowym może być osoba, która:

1. posiada obywatelstwo polskie,

2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

4. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

5. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,

6. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Wymagania kwalifikacyjne:

1. wykształcenie wyższe o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na tym stanowisku

i co najmniej 2 letni staż pracy,

2. wykształcenie średnie umożliwiające wykonywanie zadań na tym stanowisku

i co najmniej 4 letni staż pracy,

3. znajomość przepisów dotyczących ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o rachunkowości, ustawy

o systemie oświaty, ustawy Prawo oświatowe. Mile widziana znajomość przepisów Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela.

4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku referenta ds. administracyjnych.

Wymagania dodatkowe:

1. Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.

2. Dobra znajomość zasad finansowania zadań oświatowych na szczeblu jednostki organizacyjnej samorządu gminy,

3. Bardzo dobra obsługa komputera (znajomość programów Microsoft Excel, Word, korzystanie

z sieci Internet, poczty elektronicznej),

4. Mile widziana znajomość ZSZO – moduł Sprzedaż,

5. Mile widziana znajomość programu SIO,

6. Mile widziana znajomość programów w ramach Platformy Edukacyjnej,

7. Komunikatywność, skrupulatność, dokładność.

8. Bezkonfliktowość, życzliwość i wysoka kultura osobista,

9. Umiejętność organizowania własnego czasu pracy,

10. Umiejętność pracy w zespole,

11. Bardzo dobre zdolności organizacyjne.

Przewidywany zakres czynności:

1. Obsługa programu SIO w zakresie uczniów, danych zbiorczych (finanse),

2. Obsługa programu ZSZO – moduł Sprzedaż,

3. Rozliczanie wpływów z tytułu umów najmu,

4. Bieżące nadzorowanie stanu finansów ZSOMS,

5. Ewidencja spełniania obowiązku szkolnego.

6. Obsługa interesantów,

7. Rekrutacja uczniów,

8. Obsługa systemów Universo, Elemento, Omikron, Veryfico,

9. Korespondencja przychodząca i wychodząca,

10. Współpraca z MCOO,

11. Sumienne i dokładne wykonywanie zadań wynikających z zakresu obowiązków,

12. Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. oraz postanowień regulaminu pracy,

13. Współpraca z innymi pionami w celu realizacji zadań ZSOMS,

14. Prowadzenie sprawozdawczości dla GUS,

15. Weryfikacja poprawności faktur,

16. Kompleksowa obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zgodnie

z zapisami wynikającymi z ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

17. Wykonywanie innych zadań związanych z zajmowanym stanowiskiem zlecanych przez przełożonych.

Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny i CV.

2. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

4. Kopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż,

5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

7. Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,

8. Oświadczenie o gotowości podjęcia pracy od 2 maja 2018 r.

9. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej o danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy o pracownikach samorządowych.

 

Z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w uzgodnionym indywidualnie terminie.


Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie

mgr Krzysztof Sobesto

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego ()