BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Podinspektor – Specjalista ds. Organizacji Wsparcia w DS
 


1. Wymagania formalne:

1. spełnianie wymogów określonych w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.),

2. wykształcenie średnie lub wyższe.

 


2. Wymagania dodatkowe:

1. posiadanie stażu pracy w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE,

2. doświadczenie zawodowe w jednostce budżetowej,

3. znajomość problematyki dotyczącej wsparcia osób starszych,

4. znajomość przepisów ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 :ustawy

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pomocy społecznej, znajomość ustaw dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego i innych ustaw mających zastosowanie w realizacji pracy Działu,

5. znajomość dokumentów składających się na system realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, w szczególności: „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2013-2020”, „Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020”; „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020”,

6. umiejętność redagowania pism,

7. umiejętność analizy dokumentów i przygotowywania propozycji rozwiązań,

8. umiejętność logicznego myślenia i wyciągania wniosków,

9. pożądane cechy osobowości: sprawność organizacyjna, kreatywność, terminowość, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, empatia, asertywność, wychodzenie z inicjatywą, samodzielność w prezentowaniu możliwych rozwiązań problemów,

10. biegła znajomość obsługi komputera w zakresie standardowych aplikacji: Word, Excel, poczta elektroniczna, Internet.

 

 
3. Zakres obowiązków:

Organizacja działań wynikających z założeń projektu pn. „W sile wieku” RPMP.09.02.02-12-0194/16 realizowanego przez MOPS w Krakowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego tj.:

1. opracowanie dokumentacji konkursowej, instrukcji i wytycznych dla podmiotu niepublicznego odpowiedzialnego za realizację zadania zleconego w projekcie,

2. weryfikacja sprawozdań oraz dokumentacji przedkładanej przez podmiot niepubliczny realizujący zadanie zlecone,

3. nadzór merytoryczny i finansowy nad realizacją zadania zleconego,

4. gromadzenie danych merytorycznych do wniosków o płatność,

5. gromadzenie i analiza danych ilościowych i jakościowych dotyczących wsparcia udzielonego beneficjentom biorącym udział w projekcie,

6. analiza potrzeb w zakresie funkcjonowania klubów samopomocy działających

w ramach projektu,

7. współpraca z podwykonawcami realizującymi usługi na rzecz projektu,

8. przygotowywanie materiałów informacyjnych dot. realizacji projektu,

9. dokumentowanie pracy zespołu projektowego,

10. prowadzenie korespondencji projektu,

11. ewidencjonowanie i systematyzowania dokumentacji projektu,

12. archiwizowanie dokumentacji projektowej,

13. współpraca z kierownikiem klubów samopomocy w zakresie nadzoru nad realizacją usług świadczonych w klubach samopomocy,

14. współpraca z Działami i Filiami MOPS oraz innymi instytucjami w zakresie realizowanych zadań,

15. pełnienie funkcji redaktora BIP,

16. obsługa systemu Nawikus,

17. samokontrola prawidłowości wykonywanej pracy,

18. współdziałanie z innymi pracownikami w rozwiązywaniu spraw o złożonym i skomplikowanym charakterze,

19. wykonywanie innych zadań Działu wynikających z regulaminu organizacyjnego MOPS zleconych przez przełożonych w ramach zajmowanego stanowiska pracy.

 

 
4. Warunki pracy i płacy:

Praca na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu. Wynagrodzenie zasadnicze: w przedziale 3000,00 zł - 4000,00 zł, dodatek motywacyjny, inne dodatki - zgodnie z Regulaminem Wynagradzania pracowników MOPS w Krakowie.

Możliwa konieczność odbycia służby przygotowawczej.

 


5. Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny, CV,

2. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia),

3. kopie dokumentów poświadczających staż pracy,

4. oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

6. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzonym naborem na stanowisko „Podinspektor-Specjalista ds. Organizacji Wsparcia w DS”,

7. opcjonalnie w przypadku braku propozycji zatrudnienia w wyniku w/w naboru kandydat może złożyć oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w celu włączenia do zbioru ofert osób ubiegających się o zatrudnienie w MOPS”.

 

 
6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Kancelaria MOPS, 30-529 Kraków, ul. Józefińska 14 w terminie do 23 kwietnia 2018 roku (decyduje data wpływu do Kancelarii Ośrodka). Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Aplikacja powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór - Podinspektor – Specjalista ds. Organizacji Wsparcia w DS”.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS przy ul. Józefińskiej 14.

 


7. Ilość etatów:
   1

Ośrodek w miesiącu poprzedzającym publikację ogłoszenia osiągnął wskaźnik 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej.

 


Dyrektor
Witold Kramarz

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Podinspektor-Specjalista ds. Organizacji Wsparcia w DS)