BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa

DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków


Podinspektor w Zespole Radców Prawnych – 1 etat

(Nr ref. 31 -18)

 

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie średnie lub wyższe;

c) staż pracy: przy wykształceniu średnim co najmniej 2 lata, doświadczenie w pracy w administracji publicznej.

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) znajomość przepisów z zakresu:

- Ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego,

- Ustawa Kodeks Cywilny,

- Ustawa o samorządzie gminnym,

- Ustawa o drogach publicznych,

- Ustawa o pracownikach samorządowych,

b) znajomość struktury oraz statutu ZIKiT w Krakowie.

c) umiejętność praktycznej interpretacji przepisów prawa,

d) umiejętność biegłej obsługi programów pakietu MS Office,

e) umiejętność pracy w zespole,

f) terminowość,

g) dyspozycyjność,

h) komunikatywność,

i) wysoka kultura osobista.

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku

 

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Wykonywanie zadań z zakresu obsługi administracyjnej Zespołu Radców Prawnych, polegających w szczególności na:

a) przyjmowaniu i rejestracji korespondencji;

b) sporządzanie projektów pism pod podpis Koordynatora Zespołu Radców prawnych;

c) prowadzenie repertorium spraw sądowych;

d) prowadzenie repertorium spraw związanych z uzyskiwaniem odszkodowania za szkody wyrządzone w mieniu Gminy Miejskiej Kraków;

e) przygotowywanie materiałów źródłowych dla radców prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania zadań im powierzonych, w szczególności na potrzeby prowadzonych przez radców spraw sądowych i przesądowych, przygotowywanych przez radców prawnych opinii prawnych i innych dokumentów;

f) badanie akt sądowych;

g) współpraca z radcami prawnymi przy realizowaniu wszelkich zadań związanych z wykonywaniem obsługi prawnej ( przygotowywanie projektów opinii prawnych i pism procesowych w sprawach sądowych prowadzonych przez Zespół Radców Prawnych)

Wykonywanie zadań za zakresu likwidacji szkód wyrządzonych w mieniu Gminy Miejskiej Kraków, pozostającego w zarządzie ZIKiT, polegających w szczególności na:

a) przygotowywanie projektów pism w sprawach związanych z uzyskiwaniem odszkodowania za szkody wyrządzone w mieniu Gminy Miejskiej Kraków, pozostającego w zarządzie ZIKiT i prowadzenie korespondencji z ubezpieczycielem sprawcy w celu uzyskania odszkodowania;

b) gromadzenie i analiza informacji o szkodzie;

c) prowadzeniu rejestru spraw z zakresu uszkodzenia mienia Gminy Miejskiej Kraków, pozostającego w zarządzie ZIKiT;

d) kontakt i współpraca z firmami ubezpieczeniowymi w zakresie prowadzonych spraw odszkodowawczych.

 

5) Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

c) Miejsce pracy: Zespół Radców Prawnych, Kraków ul. Centralna 53;

d) Opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy,

- praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Zarządu,

e) Płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 2600 zł do 3200 zł brutto + dodatek stażowy za wysługę lat zgodnie z regulaminem wynagradzania ZIKiT + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZIKiT;

 

6) Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT) – podpisany odręcznie,

b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego

oraz numerem telefonu kontaktowego,

c) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia),

d) kserokopia świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawienia w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia,

e) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.

f) podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;

g) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

h) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.”,

j) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

k) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków.

Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 31-18" - w terminie do dnia: 20.04.2018 r.

 

Decyduje data wpływu do ZIKiT. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT oraz na stronie Internetowej ZIKiT(www.zikit.krakow.pl).

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 616-74-29.

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

 

 

INFORMACJE O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

 

(Nr ref. 31-18)

 

 

Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 7 kandydatów.

W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych stwierdzono, iż 7 aplikantów spełniło wymogi formalne.

Do następnego etapu naboru zakwalifikowało się 7 kandydatów.

 

Kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie o dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia naboru.

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Zespole Radców Prawnych – 1 etat (Nr ref. 31-18)