BIP MJO - Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy

Dyrektor Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego w Krakowie ogłasza NABÓR na wolne stanowisko urzędnicze –

samodzielny referent ds. administracyjnych.

 

 

I. Wymogi formalne

 

1. Obywatelstwo polskie

2. Wykształcenie wyższe i 2 lata stażu pracy lub średnie i 4 lata stażu pracy zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (H. Samorządowe jednostki organizacyjne).

3. Niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo

    skarbowe

4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych

 

 

II. Wymagania dodatkowe

 

1.  Umiejętność analitycznego myślenia

2.  Umiejętność pracy w zespole

3.  Komunikatywność, samodzielność w działaniu, odporność na stres

4.  Znajomość wybranych zagadnień prawa, dotyczących poniżej podanego zakresu obowiązków

5.  Preferowane wykształcenie z zakresu prawa lub administracji     

6.  Znajomość obsługi komputera (Windows, Microsoft, Office),                                                    

     ewentualnie znajomość obsługi Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą

 

III. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi więcej niż 6%.

 

IV. Zakres obowiązków

 

1.    Prowadzenie procedury przetargowej dla zamówień nie przekraczających 30.000 euro a dotyczących zakupu towarów i usług dla wszystkich obiektów KSOS zgodnie z regulacjami wewnętrznymi KSOS,

2.    Nadzorowanie zakupu towarów i usług przez sekcję zaopatrzenia w zakresie zgodności z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Regulaminami wewnętrznymi KSOS w tym zakresie,

3.    Monitorowanie stanu wykonania zadań z zakresu kontroli zarządczej w KSOS, przygotowywanie projektów zmian w systemie funkcjonowania kontroli zarządczej,

4.    Prowadzenie dokumentacji związanej z ubezpieczeniem majątku Ośrodka oraz przygotowywanie wszelkich sprawozdań z tym związanych,

5.    Przygotowywanie i prowadzenie dokumentów związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska,

6.    Prowadzenie dokumentów związanych z ustaleniem podatku od nieruchomości oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

7.    Wykonywanie bieżących czynności administracyjnych związanych z obiegiem dokumentów w dziale Administracji oraz innych czynności administracyjnych.

 

V. Warunki pracy i płacy

 

1.    Zatrudnienie od 01 maja 2018 roku

2.    Wymiar zatrudnienia 0,5 etatu – 20 godzin tygodniowo

3.    Czas pracy: w uzgodnieniu z dyrektorem

4.    Stanowisko i wynagrodzenie: samodzielny referent d/s administracyjnych, zgodnie z VII grupą

zaszeregowania

5.    Miejsce pracy: Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy w Krakowie

 

VI. Wymagane dokumenty:

1.    Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

2.    List motywacyjny i CV,

3.    Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i odpowiedni staż pracy,

4.    Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 

VII. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

 

VIII. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 )”

 

IX. Komplet dokumentów z dopiskiem: „NABÓR na stanowisko samodzielnego referenta” należy składać osobiście w siedzibie KSOS (sekretariat, pn-pt od 8-15), lub mailowo na adres mitras@ksos.pl lub drogą pocztową na adres:

 

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy

Al. Powstania Warszawskiego 6

31-549 Kraków

 

w terminie do dnia 23 kwietnia 2018 roku.  (liczy się data wpływu do placówki)

 

X. Aplikacje, które wpłyną do placówki niekompletne lub po określonym wyżej terminie  n i e  b ę d ą  r o z p a t r y w a n e.

 

XI. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na Tablicy Ogłoszeń i stronie internetowej KSOS.

 

XII. Wybrane osoby zostaną powiadomione indywidualnie drogą telefoniczną.

 

 

 

Dyrektor KSOS

Zdzisław Tracz

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy ()