BIP MJO - Muzeum Historii Fotografii

 

DYREKTOR MUZEUM FOTOGRAFII

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 Specjalista ds. zamówień publicznych

 

 

 

 

Nazwa i adres organizatora

 

 

 

Muzeum Fotografii w Krakowie

 

ul. Józefitów 16 30-045 Kraków

 

+ 48 /012-6345932

 

e-mail: sekretariat@mhf.krakow.pl

 

 

 

Muzeum Fotografii w Krakowie jest istniejącą od 30 lat instytucją. Główny profil naszej działalności jest związany z kolekcjonowaniem, zabezpieczaniem i udostępnianiem fotografii oraz sprzętu fotograficznego. Przed muzeum otwiera się nowy etap funkcjonowania związany z poszerzeniem działalności i rozbudową. W nieodległej perspektywie gruntownym remontom poddane zostaną obie siedziby. Po realizacji tych inwestycji otworzymy nowoczesne centrum wystawiennicze, edukacyjne i badawcze poświęcone fotografii. Dołączenie do naszego zespołu będzie oznaczało aktywny udział w tym procesie zmian.

 

 

 

Oferujemy:

 

pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury;

 

zatrudnienie w ramach umowy o pracę;

 

możliwość rozwijania kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach, kursach kierunkowych i studiach podyplomowych;

 

możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia unikatowego doświadczenia;

 

współpracę z prężnym zespole;

 

 

 

Do zakresu obowiązków Specjalisty ds. zamówień publicznych będzie należało m.in.:

 

 

 

Przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych;

Udział w prowadzonych przez Muzeum postępowaniach o wartości poniżej kwoty 30.000 EURO;

Opracowywanie planów zamówień publicznych;

Sporządzanie sprawozdań z udzielonych zamówień;

Uczestniczenie w pracach komisji przetargowych oraz zespołach projektowych powoływanych przez Dyrektora Muzeum;

Prowadzenie zamówień finansowanych ze środków unijnych;

Opracowywanie umów dla zamówień na dostawy/usługi/roboty budowlane;

Aktualizacja i opracowywanie procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych;

 

 

 

 

 

Wymagania.

 

 

 

Wymagania podstawowe:

 

 

 

Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: prawo, administracja.

 

Udokumentowane doświadczenie pracy na analogicznym stanowisku przez co najmniej 2 lata;

 

Doświadczenie w realizacji zamówień udzielanych w projektach dofinansowywanych ze środków funduszy UE;

 

 

 

Wymagania dodatkowe:

 

Praktyczna znajomość przepisów ustaw Prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych, Kodeks cywilny oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;

Oczekiwane kompetencje osobiste i społeczne: odpowiedzialność, komunikatywność, dokładność, umiejętność pracy w zespole, bardzo dobra organizacja pracy;

Praktyczna znajomość obsługi biurowych programów komputerowych w stopniu umożliwiającym sprawne wykonywanie obowiązków;

Mile widziane ukończone studia podyplomowe / kursy z zakresu zamówień publicznych.

 

 

 

Przedmiot naboru

 

 

 

Specjalista ds. zamówień publicznych w Muzeum Fotografii w Krakowie.

Zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu.

Umowa na czas określony z perspektywą przedłużenia na czas nieokreślony;

 

 

 

Procedura naboru

 

 

 

Zgodnie z wymogami wewnętrznymi nabór ma charakter dwu-etapowy:

 

I ETAP – polega na sprawdzeniu wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji wraz z niezbędnymi załącznikami.

 

Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.

 

II ETAP – ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji oraz rozmowa kwalifikacyjna z zaproszonymi kandydatami.

 

 

 

UWAGA! W przypadku dużej ilości zgłoszeń Muzeum zastrzega sobie prawo przeprowadzenia w ramach I etapu testu kwalifikacyjnego.

 

 

 

Wymagane dokumenty

 

 

 

Do konkursu może przystąpić kandydat, który złoży następujące dokumenty:

 

CV oraz list motywacyjny.

Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Mile widziane będą referencje z poprzednich miejsc zatrudnienia.

 

 

 

Termin, miejsce, i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:

 

 

 

Termin: do dnia 25.05.2018 r.

Miejsce: Sekretariat Muzeum Fotografii w Krakowie pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków;

Sposób składania dokumentów: w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta na stanowisko Specjalisty ds. zamówień publicznych w Muzeum Fotografii w Krakowie” lub drogą elektroniczną na adres email: sekretariat@mhf.krakow.pl

Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

 

 

Informacje dodatkowe:

 

 

 

Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.

Po zakończeniu procedury naboru dokumenty aplikacyjne, które nie zostaną odebrane przez kandydatów w przeciągu 1 miesiąca zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacja o wyniku konkursu będzie ogłoszona na stronie BIP Muzeum, zatem odpowiedzi negatywne nie będą udzielane.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

Organizator zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

 

 

 

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawianie.

 

Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26.06.1974 r., Kodeksu Pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

 

 

 

 

Dyrektor

 

Marek Świca

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Muzeum Historii Fotografii ()