BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55

DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

W KRAKOWIE UL. KRAKOWSKA 55

ogłasza nabór

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Podinspektor w Dziale Finansowo- Księgowym

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

1) spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych;

2) wykształcenie średnie - preferowane ekonomiczne,

3) minimum 5 letnie doświadczenie w księgowości.

 

2. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość ustawy o finansach publicznych,

2) znajomość ustawy o rachunkowości,

3) znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

4) znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,

5) komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) prowadzenie gospodarki kasowej,

2) prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz odpisów amortyzacyjnych,

3) rozliczanie dochodów budżetowych,

4) przyjmowanie, dekretowanie, sprawdzanie pod względem kompletności dokumentów

(faktury, wyciągi bankowe, raporty kasowe i inne),

5) prowadzenie analityki kont rozrachunkowych,

6) miesięczne zamykanie kont analitycznych i syntetycznych, uzgadnianie i analiza sald,

7) sporządzanie wydruków komputerowych obrotów i sald kont ksiąg głównych oraz

zestawień sald ksiąg pomocniczych,

8) sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych i finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

9) przechowywanie dokumentów księgowych związanych z obsługą finansowo-księgową

zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

4. Warunki pracy i płacy:

1) umowa o pracę na czas określony (pierwsza umowa o pracę z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej),

2) wynagrodzenie zasadnicze 2600 zł brutto,

3) inne elementy wynagrodzenia, premia zgodnie z Regulaminem Wynagradzania

Pracowników Domu Pomocy Społecznej.

 

5. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia,

4) kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,

5) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

6) oświadczenie o niekaralności

7) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

8) oświadczenie o treści „wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Krakowskiej 55 moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzonym naborem na stanowisko Podinspektora w Dziale Finansowo-Księgowym”

9) opcjonalnie w przypadku braku propozycji zatrudnienia w wyniku w/w naboru kandydat może złożyć oświadczenie o treści „wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Krakowskiej 55 moich danych osobowych w skazanych w dokumentach rekrutacyjnych w celu włączenia do zbioru ofert osób ubiegających się o zatrudnienie w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Krakowskiej 55”.

 

6. Termin i miejsce skład dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Dom Pomocy Społecznej, 31-066 Kraków ul. Krakowska 55 w terminie do 17 kwietnia 2018 roku (liczy się data wpływu do Domu Pomocy Społecznej). Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Aplikacja powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Podinspektor w dziale księgowości”.

Informacja o wyniku naboru będzie opublikowana za pośrednictwem strony Biuletynu Informacji Publicznej o adresie: www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Krakowskiej 55.

 

7. Ilość etatów:

1

 

8. Dom Pomocy Społecznej w miesiącu poprzedzającym publikację ogłoszenia osiągnął wskaźnik 0,03% zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej.

 

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

Marzena Samek

 

 

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Dziale Finansowo- Księgowym Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55