BIP MJO - Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

DYREKTOR

ZARZĄDU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W ZARZĄDZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

UL. B. CZERWIEŃSKIEGO 16, 31-319 KRAKÓW

 

Referent/Starszy Referent w Referacie Windykacji Lokali Mieszkalnych

nazwa stanowiska pracy

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.),

b) wykształcenie wyższe prawnicze, ekonomiczne lub z zakresu administracji publicznej.

 

Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) znajomość statutu ZBK i wynikających z niego zadań,

b) znajomość regulaminu organizacyjnego Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie,

c) znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania Gminy Miejskiej Kraków,

d) znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,

e) znajomość przepisów kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania cywilnego,

f) znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,

g) znajomość ustawy o rachunkowości oraz aktów wykonawczych do ustawy,

h) znajomość ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy,

i) znajomość uchwały Rady Miasta Krakowa Nr CIX/1649/14 z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków, a także wskazania organów do tego uprawnionych (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2014 r. poz. 3504 z późn. zm.),

j) znajomość ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego,

k) znajomość programów pakietu MS Office.

 

W trakcie postępowania rekrutacyjnego z kandydatem przeprowadza się rozmowę kwalifikacyjną. Kandydat może zostać poddany innym dodatkowym technikom naboru (np. test, praktyczne sprawdzenie określonych umiejętności).

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) prowadzenie windykacji w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w zakresie lokali mieszkalnych na wyznaczonym rejonie,

b) analiza zaległości najemców i użytkowników zadłużonych lokali,

c) wystawianie wezwań do zapłaty na zadłużonych lokalach oraz prowadzenie rejestru dokonywanych działań windykacyjnych,

d) przygotowywanie wniosków o zapłatę za zaległy czynsz oraz bezumowne korzystanie z lokali w celu skierowania sprawy do sądu,

e) przygotowywanie wniosków o wypowiedzenie umów najmu lokali mieszkalnych,

f) kompletowanie i bieżące uzupełnianie w aktach lokalu wymaganej dokumentacji dłużnika niezbędnej na potrzeby działań Referatu Windykacji Lokali Mieszkalnych w szczególności w zakresie prowadzonych spraw windykacyjnych,

g) bieżąca obsługa stron w stosunku do których prowadzone są działania windykacyjne,

h) realizowanie procedur związanych z udzielaniem ulg w spłacie wierzytelności,

i) rozpatrywanie wniosków o udzielenie ulgi,

j) przygotowywanie projektów oświadczeń oraz porozumień w sprawie udzielenia ulg, w przypadkach określonych przepisami prawa miejscowego.

 

4. Warunki pracy i płacy:

a) wymiar czasu pracy: pełny etat,

b) płaca zasadnicza: od 2 550,00 zł do 2 900,00 zł brutto miesięcznie + premia uznaniowa miesięczna zgodnie z regulaminem wynagradzania + dodatek stażowy za wysługę lat,

c) zatrudnienie na okres co najmniej 6 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony (obowiązek odbycia służby przygotowawczej dla osób, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)).

 

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

6. Wymagane dokumenty:

a) Curriculum Vitae (CV),

b) dokumenty poświadczające wykształcenie, kursy, szkolenia (kserokopia),

c) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia - w przypadku wymaganego doświadczenia/stażu pracy w ogłoszeniu o naborze),

d) własnoręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,

e) informacja z krajowego rejestru karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

f) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.).

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

a) oferty będące odpowiedzią na ogłoszony nabór należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Bolesława Czerwieńskiego16, 31-319 Kraków, w terminie do dnia 13.04.2018 r. z dopiskiem na kopercie FM-14/18.

b) decyduje data wpływu do Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie,

c) oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,

d) o terminie przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy,

e) oryginały dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej,

f) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=32&dok_id=22169) oraz na tablicy informacyjnej ZBK.

 

8. Ilość etatów: 1 etat

 

Katarzyna Zapał

Dyrektor ZBK

 

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Windykacji Lokali Mieszkalnych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (FM-14/18)