BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa

DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków


Podinspektor w Zespole Prasowym – 1 etat

(Nr ref. 27-18)

 

 

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie wyższe magisterskie;

c) doświadczenie związane z współpracą z redakcją telewizyjną w charakterze reportera, z portalem internetowym w charakterze copywritera (umowa o pracę, praktyka, staż, umowa zlecenia, własna działalność).

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) Umiejętność przygotowywania i montowania prostych treści video oraz audio za pomocą programu Sony Vegas;

b) Umiejętność tworzenia i redagowania tekstów prasowych;

c) Wiedza o mediach w tym prawo prasowe;

d) Wiedza o rynku lokalnym mediów;

e) Ogólna wiedza o realizowanych zadaniach i strukturze ZIKiT, Urzędu Miasta Krakowa, Miejskich jednostkach organizacyjnych;

f) Znajomość przepisów prawa w zakresie funkcjonowania administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem:

- ustawy o samorządzie gminnym,

- ustawy o dostępie do informacji publicznej,

- kodeksu Postępowania Administracyjnego,

- ustawy o pracownikach samorządowych.

g) Znajomość języka angielskiego,

h) znajomość obsługi programów pakietu MS Office,

i) umiejętność pracy w zespole,

j) posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, odporność na stres i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, umiejętność planowania i organizacji pracy.

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku

 

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

 

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) Zbieranie informacji do odpowiedzi dla mediów;

b) Udzielanie odpowiedzi mediom (radio, telewizja);

c) Przygotowanie i prezentacja materiałów video z działań ZIKiT;

d) Organizowanie konferencji prasowych i prezentacji dla mediów i mieszkańców;

e) Weekendowe dyżury telefoniczne;

f) Wyszukiwanie wewnątrz ZIKiT informacji wartych promocji;

g) Opracowywanie materiałów pod kątem informacji prasowych i materiałów do mediów miejskich;

h) Współpraca z biurem prasowym UMK;

i) Przyjmowanie zgłoszeń od mieszkańców (mieszkaniec przesyła zdjęcie problemu wraz z lokalizacją i opisem problemu).

 

5) Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

c) Miejsce pracy: Zespół Prasowy, Kraków ul. Centralna 53;

d) Opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy,

- praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Zarządu,

e) Płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału 3000 zł do 3500 zł brutto + dodatek stażowy za wysługę lat zgodnie z regulaminem wynagradzania ZIKiT + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZIKiT ;

 

 

6) Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT) – podpisany odręcznie;

b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego

oraz numerem telefonu kontaktowego;

c) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia);

d) dokumenty (zakres czynności, zaświadczenie lub inny dokument) potwierdzające doświadczenie związane z współpracą z redakcją telewizyjną, z portalem internetowym;

e) w przypadku posiadania kserokopia dokumentów świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia,

f) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.;

g) kserokopia dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

h) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

i) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

j) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.”;

k) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

l) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza

skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

o pracownikach samorządowych.

 

 

7) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków.

Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 27-18" - w terminie do dnia: 05.04.2018 r.

 

Decyduje data wpływu do ZIKiT. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT oraz na stronie Internetowej ZIKiT(www.zikit.krakow.pl).

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 616-74-29.

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

 

INFORMACJE O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

 

(Nr ref. 27-18)

 

 

Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłał 1 kandydat.

W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych stwierdzono, iż 1 aplikant spełnił wymogi formalne.

Do następnego etapu naboru zakwalifikował się 1 kandydat.

 

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Zespole Prasowym – 1 etat (Nr ref. 27-18)