BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

 

DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków

Inspektor w Dziale Organizacji i Kadr – 1 etat

Nr ref. 03/2018

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a)    Spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych

b)    Wykształcenie wyższe

c)     Doświadczenie zawodowe: minimum 2 letni staż pracy, w tym co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,

 

Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1.     Znajomość statutu i zakresu działania Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie,

2.     Znajomość przepisów z zakresu:
• Ustawy o samorządzie gminnym,

• Ustawy o pracownikach samorządowych,

• Ustawy Prawo zamówień publicznych,

• Ustawy Kodeks postepowania administracyjnego,

• Ustawy Prawo budowlane,

• Ustawy o transporcie drogowym,

• Ustawy o kierujących pojazdami,

3.     Umiejętność praktycznej interpretacji przepisów prawnych w w/w zakresie;

4.     Bardzo dobra znajomość obsługi programów pakietu MS Office

5.     Kurs, szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy,

6.     Operatywność,

7.     Samodzielność,

8.     Dyspozycyjność.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.     Wystawianie i rozliczanie kart drogowych dla samochodów służbowych ZIS w Krakowie.

2.     Zawieranie umów na używanie prywatnego samochodu do celów służbowych.

3.     Prowadzenie spraw związanych z osobami skierowanymi do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne.

4.     Prowadzenie kart ewidencyjnych wyposażenia pracowników.

5.     Prowadzenie spraw związanych z najmem i dzierżawą pomieszczeń biurowych w ZIS (wystawianie faktur za czynsz i media, pilnowanie terminów obowiązywania umów, itp.).

6.     Prowadzenie ksiąg: środków trwałych, ilościowo – wartościowej oraz ilościowej.

7.     Oklejanie wyposażenia zgodnie z klasyfikacją.

8.     Uzgadnianie stanów księgowych z Działem Finansowo – Księgowym.

9.     Wnioskowanie do Komisji Likwidacyjnej o likwidację wyposażenia nienadającego się do użytku.

10.  Prowadzenie książki obiektu budynku biurowego przy ul. W. Sławka 10.

11.  Kontrolowanie terminów przeglądów rocznych i pięcioletnich budynku i ich zlecanie (przegląd: przewodów kominowych, instalacji odgromowej, stanu technicznego budynku, instalacji elektrycznej).

12.  Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urządzeń infrastruktury technicznej w budynku.

 

4. Warunki pracy i płacy:

a)   wymiar czasu pracy: 1 etat,

b)   pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony do 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej,

c)     płaca zasadnicza od 2 500,00 zł brutto miesięcznie + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem wynagradzania + dodatek stażowy za wysługę lat.

 

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

6. Wymagane dokumenty:

a)    kwestionariusz osobowy (do pobrania także w pok. 20),  lub CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego oraz numerem telefonu kontaktowego;

b)    kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

c)     dokumenty poświadczające wykształcenie, kursy, szkolenia (kserokopia),

d)    dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia),

e)    oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,

f)     oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

g)    oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h)    informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

i)      Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie - ul. Walerego Sławka 10, 30 - 633 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko nr ref 03/2018" - w terminie do dnia 03.04.2018 r. Decyduje data wpływu do ZIS. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Złożone przez kandydatów dokumenty nie będą zwracane. Zastrzega się możliwość zakończenia postępowania rekrutacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl), na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIS.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. (012) 616-64-51

8. Ilość etatów
1 etat              Dyrektor Krzysztof Kowal


LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Inspektor w Dziale Organizacji i Kadr nr ref. 03/2018