BIP MJO - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków (adres do korespondencji: ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków)

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – 1 etat

(Nr ref. 12-ZZM-2018)

 

1) Wymagania niezbędne (formalne):

a) Spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) Wykształcenie wyższe: budownictwo lub architektura

c) Uprawnienia: konstrukcyjno - budowlane wykonawcze lub architektoniczne do projektowania i kierowania robotami budowlanymi.

d) Umiejętność obsługi urządzeń biurowych, komputera, znajomość MS Office,

e) Dobra znajomość oprogramowania CAD;

f) Staż pracy: min 4 lata na podobnym stanowisku.

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2) Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) wykształcenie wyższe z zakresu budownictwa lub architektury;

b) czynne prawo jazdy kat. B;

c) znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, znajomość przepisów ustawy: ustawy Prawo Budowlane, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o Pracownikach samorządowych, ustawy o samorządzie gminnym;

d) umiejętność analizy dokumentacji geodezyjnej, urbanistycznej, architektonicznej i budowlanej (umiejętność czytania i analizowania dokumentacji technicznej);

e) znajomość statutu ZZM w Krakowie oraz zagadnień merytorycznych wynikających ze statutu;

f) umiejętność praktycznej interpretacji przepisów;

g) umiejętność pracy w zespole;

h) posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: - komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność, bezstronność, odporność na stres i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, umiejętność planowania i organizacji pracy.

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.

 

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

 Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

 4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) nadzór nad realizacją zadań o charakterze inwestycyjnym, modernizacyjnym i remontowym, w zakresie:

b) przekazania i odbioru placu budowy od Wykonawcy;

c) uzgadniania i zatwierdzania projektów wykonawczych;

d) reprezentacji ZZM na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem budowlanym i wykonawczym, zasadami wiedzy technicznej, przepisami oraz wydanymi pozwoleniami (w tym pozwoleniem na budowę i zaświadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych na podstawie zgłoszenia) i umowami;

e) sprawdzania jakości wykonywanych robót i zastosowanych wyrobów budowlanych, w tym zapobieganie zastosowania wadliwych i niedopuszczonych wyrobów budowlanych do stosowania w budownictwie;

f) dokonywania odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu i zanikających;

uczestnictwa w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych;

g) dokonywania odbiorów częściowych, końcowych przekazywanie inwestycji do eksploatacji (powołanie komisji odbioru, odbiór i weryfikacja dokumentacji geodezyjnej powykonawczej oraz operatów kolaudacyjnych, sporządzanie protokołów);

h) dokonywania rozliczeń rzeczowych i finansowych zadań

(kontrola kosztorysów wykonawczych i faktur pod względem zgodności z umową i prawidłowości zastosowania cen);

i) potwierdzania faktycznie wykonanych robót;

j) zgłaszania wykonawcy wad i usterek, nadzór nad usuwaniem przez Wykonawcę wad i usterek oraz potwierdzenie ich usunięcia;

k) przekazywania gotowych obiektów budowlanych do użytkowania, w tym uzyskanie wymaganych decyzji i pozwoleń;

l) udziału w przeglądach i odbiorach gwarancyjnych zrealizowanych inwestycji, modernizacji i remontów.

m) egzekwowanie praw (gwarancji w tym rękojmi, praw wynikających z zabezpieczeń należytego wykonania umowy, etc.) wynikających z umów wykonawczych w ramach zrealizowanych inwestycji ZZM,

 

 

5) Warunki pracy i płacy:

 Wymiar czasu pracy: pełny etat;

Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony;

Miejsce pracy: (praca terenowo biurowa) teren Gminy Miejskiej Kraków, adres biura Kraków ul. Reymonta 20;

Opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy,

- praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

- praca z przewagą wysiłku umysłowego wymagająca dłuższego stania i chodzenia;

- praca administracyjno- biurowa w siedzibie zarządu oraz praca w terenie, również w otoczeniu maszyn w ruchu

Wynagrodzenie zasadnicze w zależności od stażu z przedziału od 3 000,00 zł do 4 000,00 zł brutto miesięcznie + dodatek funkcyjny oraz premia uznaniowa zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników ZZM i dodatek stażowy za wysługę lat.

 

6) Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy - podpisany odręcznie;

b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego oraz numerem telefonu kontaktowego;

c) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie oraz uprawnienia (kserokopia);

d) kserokopia dokumentów poświadczających wymagane doświadczenie zawodowe;

e) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.;

f) podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;

g) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

h) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.”;

j) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

k) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków.

Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko do Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie Nr ref. 12-ZZM-2018" – w terminie do dnia: 29.03.2018 r.

Decyduje data wpływu do ZZM. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl), na tablicy informacyjnej w biurze ZZM ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 20 10 258

 

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

Dyrektor

 

Piotr Kempf

 

 

 

Informuję, że ofertę/y na ogłoszony nabór przesłał/o 2 kandydat/ów.

W wyniku przeglądu i oceny ofert/y pod kątem spełnienia wymogów formalnych stwierdzono, iż 0 kandydat/ów spełnił/o wymogi formalne. Do następnego etapu naboru zakwalifikował/o się 0 kandydat/ów .

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie (12-ZZM-2018)