BIP MJO - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 5 im. Polskich Olimpijczyków

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5

IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KRAKOWIE

30-079 Kraków, al. Kijowska 8

 

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze :

referent

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) Spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz.U. 2016 r. poz. 902 z późn. zm.) określonych dla stanowisk urzędniczych,

b) Wykształcenie, co najmniej średnie,

c) Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w placówce oświatowej.

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, Karty Nauczyciela, Prawa oświatowego, Prawa budowlanego.

b) Znajomość obsługi programu: Zintegrowany System Zarządzania Oświatą (majątek)

c) biegła znajomość komputera w zakresie Microsoft Office w zakresie Word, Excel,

d) komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

a) Sporządzanie i bieżąca kontrola realizacji umów zawieranych przez szkołę, prowadzenie rejestru umów.

b) Opracowywanie i kontrola harmonogramów najmu pomieszczeń szkolnych ze stanem faktycznym.

c) Kontrola terminów ważności przeglądów technicznych (bieżących, rocznych

i innych) budynku, boiska sportowego oraz elementów wyposażenia oraz organizowanie i dokumentowanie wszelkich przeglądów wynikających z prawa budowlanego (art. 62) i nadzór nad przeprowadzanymi kontrolami budynku.

d) Prowadzenie księgi obiektu budowlanego szkoły.

e) Prowadzenie ewidencji i rozliczanie druków ścisłego zarachowania.

f) Wystawianie uczniom legitymacji szkolnych, kart rowerowych

i motorowerowych, duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji szkolnych oraz prowadzenie ewidencji wydanych legitymacji, świadectw, kart i ich duplikatów.

g) Prowadzenie ewidencji Zarządzeń, Komunikatów i Poleceń Służbowych wydawanych przez dyrektora.

h) Prowadzenie ewidencji wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej, odzieży ochronnej i roboczej.

i) Nadzór nad archiwum szkolnym.

j) Sporządzanie różnego rodzaju projektów pism, procedur i zarządzeń.

k) Załatwianie spraw służbowych z instytucjami zewnętrznymi (UMK, MCOO

i inne) oraz nadzór nad wysyłką korespondencji szkolnej.

l) Kontrola stanu zaopatrzenia szkoły w materiały biurowe, środki czystości

i artykuły niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkoły.

m) Dokonywanie zakupów i zlecanie usług zgodnie z obowiązującą Instrukcją dokonywania zakupów do 30 tyś. EURO wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji.

n) Współpraca z głównym księgowym.

o) Realizacja zadań zleconych przez przełożonych, a wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły,

 

4. Warunki pracy na danym stanowisku.

a) wymiar zatrudnienia: 1 etat

b) wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. (t. j. Dz. U. 2014 poz. 1786 z późń. zm.) oraz regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5 w Krakowie,

c) dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony,

d) miejsce pracy: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 5 w Krakowie, al. Kijowska 8.

 

5. Informacja o wskaźniku osób niepełnosprawnych zatrudnionych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5 w Krakowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

 

6. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,

4) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,

5) kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

6) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia ).

7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z praw publicznych.

 

7. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów.

 

8. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV, (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych


w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2016 poz. 922

z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych. (t. j. Dz.U. 2016r. poz.902 z późn. zm)”.


9. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 

„NABÓR NA STANOWISKO referent”

 

należy składać osobiście w siedzibie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Krakowie (sekretariat) lub drogą pocztową na adres:

 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 5

im. Polskich Olimpijczyków w Krakowie al. Kijowska 8, 30-079 Kraków

 

w terminie do dnia : 27 marca 2018 roku ( liczy się data wpływu do Szkoły)

 

10. Osoby które spełnią wymagania niezbędne (formalne) o terminie rozmowy kwalifikacyjnej będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

 

11. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Ogłoszeń w Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Krakowie oraz na stronie internetowej Szkoły.

 

 

 

               Paweł Maślej

Dyrektor Szkoły Podstawowej

z Oddziałami Sportowymi nr 5

im. Polskich Olimpijczyków w Krakowie

 

 

 

 

OPIS STANOWISKA PRACY

 

1. Nazwa stanowiska pracy: Referent

 

2. Komórka organizacyjna:

 

3. Kategoria zaszeregowania na stanowisku pracy – Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. (t. j. Dz. U. 2014 poz. 1786) KATEGORIA ZASZEREGOWANIA: V grupa

 

4. Wymagania niezbędne:

1. Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 902 z późn. zm.) określonych dla stanowisk urzędniczych.

2. Wykształcenie: co najmniej średnie.

3. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w placówce oświatowej.

 

5. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, Karty Nauczyciela, Prawa oświatowego, Prawa budowlanego,

b) znajomość obsługi programu: Zintegrowany System Zarządzania Oświatą (majątek)

c) biegła znajomość komputera w zakresie Microsoft Office w zakresie Word, Excel,

d) komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość.

 

6. Wiedza specjalistyczna:

Znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela, Prawa oświatowego.

 

7. Umiejętności i zdolności:

a) biegła znajomość komputera w zakresie Microsoft Office w zakresie Word, Excel,

b) komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość.

8. Czynności podstawowe na stanowisku pracy:

a) sporządzanie i bieżąca kontrola realizacji umów zawieranych przez szkołę, prowadzenie rejestru umów,

b) opracowywanie i kontrola harmonogramów najmu pomieszczeń szkolnych ze stanem faktycznym,

c) kontrola terminów ważności przeglądów technicznych (bieżących, rocznych i innych) budynku, boiska sportowego oraz elementów wyposażenia oraz organizowanie i dokumentowanie wszelkich przeglądów wynikających z prawa budowlanego (art. 62) i nadzór nad przeprowadzanymi kontrolami budynku.

d) prowadzenie księgi obiektu budowlanego szkoły,

e) prowadzenie ewidencji i rozliczanie druków ścisłego zarachowania,

f) wystawianie uczniom legitymacji szkolnych, kart rowerowych i motorowerowych, duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji szkolnych oraz prowadzenie ewidencji wydanych legitymacji, świadectw, kart i ich duplikatów,

g) prowadzenie ewidencji Zarządzeń, Komunikatów i Poleceń Służbowych wydawanych przez dyrektora,

h) prowadzenie ewidencji wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej, odzieży ochronnej i roboczej,

i) nadzór nad archiwum szkolnym,

j) sporządzanie różnego rodzaju projektów pism, procedur i zarządzeń,

k) załatwianie spraw służbowych z instytucjami zewnętrznymi (UMK, MCOO i inne) oraz nadzór nad wysyłką korespondencji szkolnej,

l) kontrola stanu zaopatrzenia szkoły w materiały biurowe, środki czystości i artykuły niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkoły,

m) dokonywanie zakupów i zlecanie usług zgodnie z obowiązującą Instrukcją dokonywania zakupów do 30 tyś. EURO wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji,

n) współpraca z głównym księgowym,

o) realizacja zadań zleconych przez przełożonych, a wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły.

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 5 im. Polskich Olimpijczyków ()