BIP MJO - Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży
DYREKTOR STAROMIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY MŁODZIEŻY W KRAKOWIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
NAUCZYCIEL ŻEGLARSTWA 


1. Wymagania formalne

- wykształcenie wyższe (staż pracy 10 lat)

- biegła znajomość komputera, Internetu,

- znajomość przepisów żeglarskich, BHP, budowy jachtu, zasad eksploatacji

- znajomość pracy na stanowisku nauczyciela

2. Wymagania dodatkowe

- komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

- kultura osobista i umiejętność reprezentowania placówki w kontaktach z instytucjami,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie

- doświadczenie żeglarskie / rejsy morskie, śródlądowe/

- doświadczenie w pracy edukacyjnej z młodzieżą.

3. Zakres obowiązków    

- prowadzenie zajęć teoretycznych z zakresu nawigacji i locji morskiej oraz śródlądowej,

  wiadomości  o jachtach żaglowych śródlądowych i morskich,

- nauka żeglowania w teorii i w praktyce,

- organizacja i realizacja praktycznych zajęć na jachcie, rejsów na Bagrach,

- naprawy awaryjne, zajęcia z elementami szkutnictwa,

- opracowywanie programów, planów pracy i sprawozdań z pracy

- prowadzenie rekrutacji na zajęcia,

- współpraca z jednostkami żeglugi w realizacji działalności edukacyjnej

- prowadzenie dokumentacji pedagogicznej.


4. Warunki pracy i płacy:

- miejsce wykonywania pracy: Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży i przystań

  żeglarska na Bagrach

- podstawa zatrudnienia: umowa o pracę w wymiarze ½  etatu  na czas określony 

  z możliwością przedłużenia umowy na   czas nieokreślony

- rozpoczęcie zatrudnienia: do uzgodnienia,

- wynagrodzenie zgodnie z awansem zawodowym nauczyciela.


5. Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny

- CV

- kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie

- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

- oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą

  z dnia 29 sierpnia 2007 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926

  z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,

- patent żeglarza jachtowego, licencja trenera żeglarstwa

-  inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.


6. Termin i miejsce składania dokumentów:

  Powyższe dokumenty należy złożyć w sekretariacie lub przesłać na adres:

  Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, 31-067 Kraków, ul. H. Wietora 13-15

 

Koperta powinna zawierać adnotację: „Nabór: nauczyciel żeglarstwa”

  Zgłoszenia należy składać do dnia 22.03.2018 do godz.15.00

  Oferty, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani kandydaci wytypowani

w wyniku wstępnej selekcji

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.krakow.pl


7. Ilość etatów

   ½  etatuDyrektor:  Ewa Różańska

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży ()