BIP MJO - Centrum Młodzieży

DYREKTOR CENTRUM MŁODZIEŻY IM. DR. H. JORDANA W KRAKOWIE  
OGŁASZA NABÓR  NA WOLNE STANOWISKO PRACY:
KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY/GOSPODARCZY

Filia nr 2 Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana - Centrum Wypoczynku JordaNova w Gołkowicach Górnych

 

 

 1. Wymagania formalne:

  - wykształcenie wyższe (staż pracy 2 lata) lub średnie (staż pracy 6 lat)

  - biegła znajomość komputera, Internetu, znajomość przepisów o zamówieniach publicznych, BHP, prawa pracy

  - znajomość pracy na stanowisku

 2. Wymagania dodatkowe:

  - komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

  - kultura osobista i umiejętność reprezentowania placówki w kontaktach z instytucjami - stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie

  - mile widziane doświadczenie w branży hotelowej

 3. Zakres obowiązków:

  - planowanie i realizacja potrzeb filii w zakresie zapewnienia środków do prawidłowego jej funkcjonowania zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych (w tym prowadzenie dokumentacji) tj:

  a) zaopatrzenie filii w niezbędne materiały biurowe, środki czystości, art. spożywcze, itp.

  b)organizowanie napraw sprzętu pozostającego w ewidencji filii

  c) organizowanie prac remontowych oraz nadzór nad ich przebiegiem

  - pomoc przy prowadzeniu ewidencji majątku filii, także zgodnie z wymogami modułu „BAZY DANYCH OGÓLNYCH” programu komputerowego ZSZO oraz do kasacji sprzętu zużytego

  - merytoryczna kontrola dokumentów przekazywanych do księgowości

  - sporządzanie sprawozdań i opracowań statystycznych dotyczących pracy filii

  - zabezpieczenie majątku ruchomego i nieruchomego filii oraz stała kontrola zabezpieczeń

  - zaznajamiani się na bieżąco z obowiązującymi przepisami i zarządzeniami

  - prowadzanie dokumentacji w zakresie spraw BHP, ppoż. i sanitarno – epidemiologicznych

  - dbanie o reklamę i promocję filii oraz sprzedaż

  - koordynowanie pracy pracowników filii

 4. Warunki pracy i płacy:

  - miejsce wykonywania pracy:

  - Centrum Wypoczynku JordaNova w Gołkowicach Górnych / CM im.dr H.Jordana, Kraków ul.Krupnicza 38

  - podstawa zatrudnienia: umowa o pracę w wymiarze 1 etatu – nienormowany czas pracy, na czas określony z możliwością przedłużenia umowy na   czas nieokreślony

  - rozpoczęcie zatrudnienia: do uzgodnienia

 5. Wymagane dokumenty:

  - list motywacyjny

  - CV

  - kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie

  - oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

  - oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2007 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem

  -  inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 6. Termin i miejsce składania dokumentów:

    Powyższe dokumenty należy złożyć w sekretariacie lub przesłać na adres:

    Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana, ul. Krupnicza 38, 31-123 Kraków 

   

  Koperta powinna zawierać adnotację: „Nabór: Kierownik administracyjny/gospodarczy – Gołkowice Górne”

    Zgłoszenia należy składać do dnia 28.03.2018 do godz.15.00

    Oferty, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

   

  O terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani kandydaci wytypowani w wyniku wstępnej selekcji

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.krakow.pl

 7. Ilość etatów:

  1 etat

   Dyrektor Bartłomiej Kocurek

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Centrum Młodzieży (kierownik administracyjny/gospodarczy)