BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41

KA-1102.1- 1 /18                                                                                                                                                      Kraków, 09.03.2018 rok

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 41

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze:

 

księgowy

 

Wymiar czasu pracy: pełny etat

1. Wymagania niezbędne:

a) minimum 2-letni staż pracy i wykształcenie średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie

zadań na stanowisku pracy lub wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku pracy

b) spełnienie wymagań zawartych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 902, Dz..U. 2017 poz 60, 1930)

c) znajomość obsługi komputera w zakresie Microsoft Office,

d) znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych , ustawy o odpowiedzialności za naruszenie

dyscypliny finansów publicznych, przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, znajomość przepisów dotyczących prowadzenia ewidencji księgowej, sporządzania sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz klasyfikacji budżetowej, kodeksu pracy, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o pracownikach samorządowych.

2. Wymagania dodatkowe:

a) doświadczenie na stanowisku związanym z księgowością,

b) umiejętność pracy w zespole,

c) sumienność, dokładność,

d) umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

e) znajomość obsługi internetu oraz programów komputerowych: Cogisoft, Word, Excel,

3. Zakres obowiązków:

a) dekretowanie i wprowadzanie do systemu finansowo księgowego dowodów księgowych,

b) prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej w układzie klasyfikacji budżetowej wydatków

c) sporządzanie sprawozdań finansowych dotyczących wydatków budżetowych

d) prawidłowe i terminowe sporządzanie za pomocą komputera raportów kasowych - RK, RKD,RDW,RKF uwzględniających wszystkie operacje kasowe w terminach wynikających z instrukcji kasowej i zakładowego planu kont,

e) prowadzenie bezgotówkowych rozliczeń z bankiem,

f) prowadzenie rozliczeń gotówkowych, rozliczanie zaliczek,

g) sporządzanie przelewów związanych z potrąceniami wynikającymi z list płac, wypłatą wynagrodzeń, oraz rozliczeniem składek z ubezpieczenia społecznego,

h) dekretowanie raportów kasowych i rejestrowanie zaangażowania faktur płatnych gotówką,

i) wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora.

4. Warunki płacy i pracy:

a) pierwsza umowa na czas określony;

b) wynagrodzenie zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. 2014 poz. 1786 z póź zm.).

5. Wymagane dokumenty:

a) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,

b) CV, list motywacyjny,

c) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) oświadczenie wyrażające zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

e) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne

przestępstwo skarbowe – dot. kandydata, któremu zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów

 

 

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 19 marca 2018 roku w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 41 lub wysłać pocztą na adres :

Dom Pomocy Społecznej

ul. Łanowa 41, 30-725 Kraków

 

O terminie decyduje data wpływu do sekretariatu DPS. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej DPS przy ul. Łanowej 41.

 

7. Ilość etatów: 1

 

Nabór składa się z dwóch etapów :

selekcji wstępnej (analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym),

selekcji merytorycznej (rozmowa kwalifikacyjna).

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą powiadomieni drogą elektroniczną na podany adres e-mail lub telefonicznie. Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 1 miesiąca w sekretariacie DPS w Krakowie ul. Łanowa 41.

 

DYREKTOR

/-/ mgr Ryszard Jaworski

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41 30-725 Kraków (3)