BIP MJO - Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

DYREKTOR

ZARZĄDU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W ZARZĄDZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

UL. B. CZERWIEŃSKIEGO 16, 31-319 KRAKÓW

 

Starszy Referent/Samodzielny Referent w Referacie Finansowo - Księgowym

nazwa stanowiska pracy

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) Spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.).

b) Wykształcenie wyższe ekonomiczne.

c) Minimum 5 lat doświadczenia pracy w księgowości.

 

Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) Znajomość statutu Miasta Krakowa i statutu ZBK oraz wynikających z niego zadań.

b) Znajomość Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.

c) Znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania Gminy Miejskiej Kraków.

d) Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego.

e) Znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych.

f) Znajomość przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

g) Znajomość przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

h) Znajomość zasad ewidencji księgowej i sprawozdawczości budżetowej.

 

W trakcie postępowania rekrutacyjnego z kandydatem przeprowadza się rozmowę kwalifikacyjną. Kandydat może zostać poddany innym dodatkowym technikom naboru (np. test, praktyczne sprawdzenie określonych umiejętności).

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) Prowadzenie w systemie GRANIT rejestru faktur zakupu VAT w zakresie faktur obejmujące:

- codzienne przyjmowanie wpływających faktur,

- sprawdzanie prawidłowości faktur pod względem formalnym i rachunkowym,

- sprawdzenie prawidłowości zastosowanej stawki podatkowej VAT,

- wprowadzanie danych do ewidencji na bieżąco, z uwzględnieniem prawa do odliczenia VAT,

- przekazywanie faktur właściwym referatom merytorycznym jednostki w celu ich potwierdzenia pod względem merytorycznym oraz zatwierdzenia przez Dyrektora i Głównego Księgowego, dopilnowanie ich do zwrotu w terminie określonym w zarządzeniu Dyrektora ZBK.

b) Naniesienie prawidłowej klasyfikacji budżetowej na dokumentach finansowych stanowiących podstawę zapłaty.

c) Sporządzanie przelewów, terminowa zapłata faktur oraz sprawdzenie pod względem rachunkowym prawidłowości naliczenia ewentualnych kar przez komórki merytoryczne.

d) Przekazywanie faktur zatwierdzonych przez Dyrektora i Głównego Księgowego do księgowania – na bieżąco z dotrzymaniem terminu 4 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, po uprzednim dokonaniu prawidłowej dekretacji dokumentów zespołu „2”.

e) Sporządzanie miesięcznych zestawień do deklaracji VAT, dotyczących prowadzonych rejestrów do dnia 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

f) Bieżąca analiza następujących kont rozrachunków z dostawcami i odbiorcami.

g) Wysyłanie potwierdzeń sald zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych.

 

4. Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat.

b) Płaca zasadnicza: od 2 550,00 zł do 3 000,00 zł brutto miesięcznie + premia uznaniowa miesięczna zgodnie z regulaminem wynagradzania + dodatek stażowy za wysługę lat.

c) Zatrudnienie na okres co najmniej 6 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony (obowiązek odbycia służby przygotowawczej dla osób, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)).

 

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

6. Wymagane dokumenty:

a) Curriculum Vitae (CV).

b) Dokumenty poświadczające wykształcenie, kursy, szkolenia (kserokopia).

c) Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia - w przypadku wymaganego doświadczenia/stażu pracy w ogłoszeniu o naborze).

d) Własnoręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

e) Informacja z krajowego rejestru karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

f) Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.).

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

a) Oferty będące odpowiedzią na ogłoszony nabór należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. B. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków, w terminie do dnia 19.03.2018 r. z dopiskiem na kopercie FK-8/18.

b) Decyduje data wpływu do Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.

c) Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

d) terminie przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

e) Oryginały dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

f) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=32&dok_id=22169) oraz na tablicy informacyjnej ZBK.

 

8. Ilość etatów: 1 etat

 

Katarzyna Zapał

Dyrektor ZBK
 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Księgowo-Finansowym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (FK-8/18)