BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Podinspektor w Sekcji Zamówień Publicznych

 


1. Wymagania formalne:

Spełnienie wymogów określonych w art. 6 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych oraz dodatkowo:

1. wykształcenia wyższe: administracja lub prawo lub ekonomia.

 

 
2. Wymagania dodatkowe:

1. znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych (pzp) oraz aktów wykonawczych do ustawy, umiejętność ich interpretacji oraz wykorzystania do wykonywania zadań,

2. znajomość przepisów ustaw z zakresu prawa samorządowego, w szczególności przepisów prawnych regulujących ustrój, kompetencje i finanse publiczne samorządu gminnego, postępowania administracyjnego, kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz aktów wykonawczych do nich,

3. znajomość zagadnień przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności dokumentowania postępowań, zasad zamieszczania ogłoszeń przewidzianych ustawą pzp, w tym umiejętność opracowania kompletnej dokumentacji pozwalającej na wszczęcie, przeprowadzenie oraz udzielenie zamówienia publicznego,

4. znajomość programów pakietu MS Office,

5. dodatkowym atutem będzie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z udzielaniem zamówień publicznych.

 

 
3. Zakres obowiązków:

1. Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielanie zamówienia, do których stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych oraz udział w pracach komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielania zamówienia, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Opracowywanie i prowadzenie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym specyfikacji istotnych warunków zamówienia, protokołów z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

4. Sprawdzanie dokumentów dotyczących prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego pod względem ich zgodności z obowiązującymi przepisami oraz ofert wykonawców pod względem formalno-prawnym i spełnienia przez wykonawców wymaganych warunków.

5. Wykonanie czynności związanych ze zwrotem wadiów wykonawcom oraz przygotowaniem i podpisywaniem umów.

6. Publikowanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

7. Prowadzenie rejestru zamówień.

8. Prowadzenie ewidencji czasu pracy.

9. Inne zadania wynikające z zajmowanego stanowiska polecone przez dyrektora lub bezpośredniego przełożonego.

 

 
4. Warunki pracy i płacy:

Praca na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu. Wynagrodzenie zasadnicze: od 3000,00 złotych do 4000,00 złotych (w zależności od doświadczenia zawodowego na wskazanym stanowisku), inne dodatki – zgodnie z Regulaminem Wynagradzania pracowników MOPS w Krakowie.

Możliwa konieczność odbycia służby przygotowawczej.

 


5. Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny, CV,

2. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia),

3. kopie dokumentów poświadczających staż pracy,

4. oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

6. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzonym naborem na stanowisko - Podinspektor w Sekcji Zamówień Publicznych”,

7. opcjonalnie w przypadku braku propozycji zatrudnienia w wyniku w/w naboru kandydat może złożyć oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w celu włączenia do zbioru ofert osób ubiegających się o zatrudnienie w MOPS”.

 


6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Kancelaria MOPS, 30-529 Kraków, ul. Józefińska 14 w terminie do 15 marca 2018 roku (zaliczamy datę wpływu do Kancelarii Ośrodka) w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Podinspektor w Sekcji Zamówień Publicznych”. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 
7. Ilość etatów:
    2

Ośrodek w miesiącu poprzedzającym publikację ogłoszenia osiągnął wskaźnik 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej.


Dyrektor
Witold Kramarz

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Podinspektor w Sekcji Zamówień Publicznych)