BIP MJO - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2

DYREKTOR SPECJALNEGO OŚRODKA-SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO NR 2

W KRAKOWIE, UL. ZAMOYSKIEGO 100

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Samodzielny referent ds. administracji 1 etat

 

1. Wymagania niezbędne:

spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.) oraz określonych w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) w zakresie wykształcenia i stażu pracy:

1.Wykształcenie średnie lub wyższe

2. Staż pracy

- minimum 3 lata przy wykształceniu średnim, w tym min. 1 rok doświadczenia w prowadzeniu sekretariatu

- minimum 2 lata przy wykształceniu wyższym, w tym min. 1 rok doświadczenia w prowadzeniu sekretariatu

 

2. Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość przepisów kancelaryjno-archiwalnych,

2.Biegła znajomość obsługi programu Zintegrowany System Zarządzania Oświatą,

3.Biegła znajomość obsługi programu Systemu Informacji Oświatowej,

4.Biegła znajomość obsługi programu Platforma Edukacyjna,

5.Znajomość przepisów oświatowych i samorządowych,

6.Biegła znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,

7. Umiejętność pracy w zespole, rzetelność, sumienność, dobra organizacja czasu pracy,

8. Dokładność, terminowość wykonywania zadań. 

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z ewidencją i obsługą dokumentacji uczniów,

2. Prowadzenie księgi ewidencji i księgi uczniów

3. Sporządzanie aktualnych wykazów uczniów,

4. Wykonywanie czynności kancelaryjnych,

5. Sporządzanie sprawozdań okresowych i rocznych (SIO, ZSZO i inne),

6. Współpraca z nauczycielami oraz rodzicami uczniów, a także z instytucjami nadzorującymi szkołę,

7. Współpraca z pedagogiem szkolnym,

8. Prowadzenie spraw uczniowskich w ramach platformy edukacyjnej,

9. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników w programie ZSZO,

10. Prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich, urlopów,

 11. Prowadzenie majątku placówki w programie ZSZO,

 12. Prowadzenie sprawozdawczości GUS, SIO,

13. Prowadzenie korespondencji z innymi placówkami i urzędami dotyczącej zagadnień z zakresu prowadzonych spraw,

14. Prowadzenie ewidencji: druków ścisłego zarachowania, świadectw szkolnych, duplikatów świadectw, legitymacji uczniowskich, zaświadczeń wydawanych uczniom

15. Prowadzenie archiwum szkolnego,

16. Obsługa urządzeń biurowych,

17. Przygotowywanie pism na polecenie dyrektora i wicedyrektora,

18. Wykonywanie innych prac związanych z pracą szkoły zleconych przez dyrektora i wicedyrektora szkoły.

 

4. Informacja o warunkach pracy:

1. Wymiar zatrudnienia: 1 etat

 2. Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1786 ze zm.) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2,

3. Miejsce pracy: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2, ul. Zamoyskiego 100.

 

5. Wymagane dokumenty:

1. CV,

 2. list motywacyjny,

 3. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

4. kopie dokumentów potwierdzające przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

5. kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

6. podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.”

7. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Powyższe dokumenty należy składać osobiście w godzinach od 8.00 do 14.00 lub przesłać pocztą na adres Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2, 30-523 Kraków, ul. Zamoyskiego 100 w terminie do 8 marca 2018 roku do godziny 14.00.

O terminie postępowania w formie rozmowy kwalifikacyjnej osoby spełniające wymagania zostaną powiadomione telefonicznie. Informacja o wynikach zostanie umieszczona na stronie BIP.

 

Wicedyrektor Ośrodka: Anna Duda-Kras

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 ()