BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Księgowy w Dziale Finansowo-Księgowym


1. Wymagania formalne:

Spełnienie wymogów określonych w art. 6 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych oraz dodatkowo:

1. wykształcenie wyższe ekonomiczne lub studia podyplomowe rachunkowość i finanse,

2. minimum roczny staż pracy w księgowości w jednostce budżetowej.

 

 
2. Wymagania dodatkowe:

1. umiejętność pracy w programach finansowo – księgowych,

2. znajomość ustawy o rachunkowości budżetowej i ustawy o finansach publicznych,

3. znajomość obsługi komputera w zakresie środowiska Windows i pakietu Office w stopniu bardzo dobrym – szczególnie Excela.

 

3. Zakres obowiązków:

1. Naliczanie Prowadzenie analityki w zakresie przychodów finansowych,

2. Wprowadzanie dokumentów księgowych do systemu OTAGO,

3. Kontrola i uzgadnianie sald na kontach 221 i 290,

4. Przygotowanie przelewów dochodów na konto bankowe UMK,

5. Sporządzanie miesięcznych i kwartalnych sprawozdań z dochodów.

 


4. Warunki pracy i płacy:

Praca na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu. Wynagrodzenie zasadnicze: od 2700,00 złotych do 2800,00 złotych, inne dodatki – zgodnie z Regulaminem Wynagradzania pracowników MOPS w Krakowie.

Możliwa konieczność odbycia służby przygotowawczej.

 


5. Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny, CV,

2. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia),

3. kopie dokumentów poświadczających staż pracy,

4. oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

6. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzonym naborem na stanowisko - Księgowa w Dziale Finansowo-Księgowym”,

7. opcjonalnie w przypadku braku propozycji zatrudnienia w wyniku w/w naboru kandydat może złożyć oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w celu włączenia do zbioru ofert osób ubiegających się o zatrudnienie w MOPS”.

 

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Kancelaria MOPS, 30-529 Kraków, ul. Józefińska 14 w terminie do 15 marca 2018 roku (zaliczamy datę wpływu do Kancelarii Ośrodka) w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Księgowy w Dziale Finansowo-Księgowym”. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 
7. Ilość etatów:
   1

Ośrodek w miesiącu poprzedzającym publikację ogłoszenia osiągnął wskaźnik 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej.


Dyrektor
Witold Kramarz

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Księgowy w Dziale Finansowo- Księgowym)