BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Podinspektor w Dziale Personalnym

 


1. Wymagania formalne:

Spełnienie wymogów określonych w art. 6 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych oraz dodatkowo:

1. Posiadanie co najmniej rocznego stażu pracy w zakresie zadań zawartych w ogłoszeniu;

2. Posiadanie wykształcenia średniego lub wyższego;

 

 
2. Wymagania dodatkowe:

1. doświadczenie zawodowe w jednostce budżetowej,

2. znajomość zasad naliczania wynagrodzeń i zasiłków osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę,

3. znajomość zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę,

4. znajomość zasad związanych z obowiązkami płatnika w zakresie odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych,

5. znajomość ustawy o rachunkowości budżetowej i ustawy o finansach publicznych,

6. znajomość obsługi komputera w zakresie środowiska Windows i pakietu Office w stopniu bardzo dobrym,

7. pożądane cechy osobowości: komunikatywność, sprawność organizacyjna, kreatywność, terminowość, rzetelność, odpowiedzialność, sumienność, umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu.

 


3. Zakres obowiązków:

1. Naliczanie świadczeń należnych ze stosunku pracy, sporządzanie list płac oraz zaświadczeń o naliczonym wynagrodzeniu dla pracowników Ośrodka.

2. Sporządzanie obowiązkowej dokumentacji w programie „Płatnik” oraz przekazywanie jej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

3. Sporządzanie obowiązkowej dokumentacji podatkowej od naliczonych wynagrodzeń oraz przekazywanie do właściwych urzędów skarbowych dokumentów związanych z obowiązkami płatnika w zakresie odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych w tym rocznego rozliczenia podatku dochodowego pracowników Ośrodka.

4. Wystawianie zaświadczeń o dochodach dla pracowników, emerytów i rencistów Ośrodka.

5. Sporządzanie sprawozdań wynikających z wykonywanych zadań.

6. Współpraca z pracownikami innych komórek organizacyjnych w zakresie wykonywanych zadań.

7. Prowadzenie obowiązkowej dokumentacji w tym kart wynagrodzeń i kart zasiłkowych.

8. Wykonywanie innych zadań wynikających z zajmowanego stanowiska poleconych przez Dyrektora lub bezpośredniego przełożonego.

 


4. Warunki pracy i płacy:

Praca na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu. Wynagrodzenie zasadnicze: od 2600,00 złotych do 3500,00 złotych (w zależności od doświadczenia zawodowego na wskazanym stanowisku), inne dodatki – zgodnie z Regulaminem Wynagradzania pracowników MOPS w Krakowie.

Możliwa konieczność odbycia służby przygotowawczej.

 


5. Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny, CV,

2. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia),

3. kopie dokumentów poświadczających staż pracy,

4. oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

6. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzonym naborem na stanowisko - Podinspektor w Dziale Personalnym”,

7. opcjonalnie w przypadku braku propozycji zatrudnienia w wyniku w/w naboru kandydat może złożyć oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w celu włączenia do zbioru ofert osób ubiegających się o zatrudnienie w MOPS”.

 

 
6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Kancelaria MOPS, 30-529 Kraków, ul. Józefińska 14 w terminie do 15 marca 2018 roku (zaliczamy datę wpływu do Kancelarii Ośrodka) w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Podinspektor w Dziale Personalnym”. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 


7. Ilość etatów:
    1

Ośrodek w miesiącu poprzedzającym publikację ogłoszenia osiągnął wskaźnik 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej.


Dyrektor
Witold Kramarz

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (PODINSPEKTOR w DK)