BIP MJO - Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 w Krakowie
DYREKTOR Zespołu  Szkół Budowlanych Nr1 w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
zastępstwo - Główny Księgowy


1. Wymagania formalne
a) spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzedniczych w art. ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych ) tekst jedn. Dz.U. 2006 poz 902)

b) spełnienie wymagań określonych w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jedn. Dz.U. 2016, poz. 1870 z póź. zm.) w zakresie wykształcenia i stażu pracy tj. :

- ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniajace ekonomiczne studia magisterskie  lub ekonomiczne studia podyplonowe i posiadające co najmniej 3 - letniej praktyki w księgowości,

lub

- ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczne oraz co najmniej 6-letnia praktyka w księgowiści.  


2. Wymagania dodatkowe
1) znajomość Ustawy o rachunkowości,

2) znajomość Ustawy o finansach publicznych,

3) znajomośc Ustawy o ubezpieczeniach społecznych i podatkowych ( w tym Vat),

4) znajomość przepisów dotyczących zasad wykorzstywania środków unijnych,

5) doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej,

6) umiejętność wykonywania planów, opracowań i sprawozdań,

7) biegła znajomość obsługi programu ZSZO,

8) znajomość obsługi programu Budżetowego,

9) doświadczenie w rozliczaniu podatku Vat,

10) znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej, Systemu Informacji Oświatowej,

11) znajomość przepisów oświatowych i samorządowych,

12) sumienność, rzetelność, terminowość, komunikatywność,

13) umiejętność pracy w zespole,   3. Zakres obowiązków
1) prowadzenie gospodarki finansowej szkoły,

2) prowadzenie pełnej rachunkowości jednostki w tym rozliczeń podatku od towarów i usłyg Vat,

3) przygotowywanie planów finansowych,

4) opracowywanie sprawozdań finansowych oraz ich analiz,

5) wykonywanie dyspozycji środkami pięniężnymi,

6) dokonywanie kontroli wewnętrznej,

7) realizacja zadań z zakresu rachunkowości innych niż wymienione wyżej, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Dyrektora jednostki należą do kompetencji głównej księgowej. 

7) opracowywanie projektów, przepisów wewnętrznych, regulaminów,instrukcji,4. Warunki pracy i płacy:
1) wymiar zatrudnie: 1 etat

2) zatrudnienie  na czas zastępstwa

3) wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.marca 2009 t. w sprawie wynagrodzewnia pracowników samorządowych ( tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1786)

4) miejsce pracy: Zespół Szkół Budowlanych Nr1 ul. J. Szablowskiego 1 w Krakowie 


5. Wymagane dokumenty:
1) List motywacyjny,

2) CV,

3) kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,

4) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie,

5) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i odpowiedni staż pracy ( kopie),

6) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do podejmowania czynności prawnych oraz korzystania w pełni praw publicznych, 

7) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8) oświadzczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002r. nr 101, poz 926 z póź. zm.) w celu przeprowadzenia naboru.  

9)zaświadczenie o niekaralności ( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia ),

 


6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Komplet dokumentów należy składać w zaklejonej  kopercie w sekretariacie Zespołu Szkół Budowlanych Nr1 ul. J. Szablowskiego 1 w Krakowie w godzinach do 8:00  do 14:00 do dnia 30 marca 2018r.

Koperta z dokumentami powinna posiadać adnotację : "Nabór na stanowisko -zastępstwo- Głównego Księgowego " 

 

Z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w indywidualnie uwzględniomym terminie.

 
O terminie rozmów kwalifikacyjnych  kandydaci spełniający wymagania niezbędne ( formalne) którzy złożyli wszystkie dokumenty, będą informowani drogą telefoniczna.

 

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie BIP. 

 


7. Ilość etatów
 1 etat
Dyrektor  mgr Andrzej Mielczarek

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 w Krakowie ()