BIP MJO - XXVIII Liceum Ogólnokształcące

DYREKTOR XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Wojciecha Bednarskiego w Krakowie

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

REFERENT DS. PŁACOWO - KADROWYCH (½ etatu)

 

 

1.Wymagania formalne:

- spełnienie wymagań zawartych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku ( Dz. U.z 2016r. poz.902 z późn. zm)

- wykształcenie średnie, lub wyższe

- staż pracy – wykształcenie średnie - 5 lat stażu pracy, w tym na podobnym stanowisku 3 lata

- staż pracy - wykształcenie wyższe - 4 lata stażu pracy, w tym na podobnym stanowisku 2 lata

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe:

- znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o ZFŚS, Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela, Prawa oświatowego, przepisów związanych z rozliczeniem składek i zasiłków ZUS, przepisów związanych z pobieraniem i rozliczaniem zaliczek na podatek dochodowy,

-znajomość obsługi programów SIO, Płatnik, ZSZO, GUS, PFRON

-znajomość obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej,

-komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

-prowadzenie pełnej dokumentacji płacowej w programie ZSZO,

-prowadzenie pełnej dokumentacji z zakresu: wynagrodzeń, zasiłków, rozliczeń z ZUS i US,

-naliczanie wynagrodzeń wynikających z umów o pracę, zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz dokonywanie potrąceń indywidualnych z wynagrodzenia za pisemną zgodą pracowników,

-sporządzanie list płac dla świadczeń z ZFŚS, umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi (zlecenie, o dzieło),

-sporządzanie i przekazywanie do banku miesięcznych wynagrodzeń dla pracowników,

-sporządzanie sprawozdań z zakresu spraw płacowych ( ZSZO, SIO, i innych ),

-terminowe i systematyczne zgłaszanie do ZUS wszelkich zmian związanych z zatrudnieniem, oraz rejestrowanie i wyrejestrowanie pracowników z ZUS,

-sporządzanie deklaracji podatkowej PIT dla pracowników i pracodawcy zgodnie z przepisami i wysyłanie ich drogą elektroniczną,

-prowadzenie spraw emerytalno-rentowych,

-sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS,

-wydawanie zaświadczeń o zarobkach,

-drukowanie deklaracji rocznych RMUA dla pracowników

Dokonywanie czynności związanych z prowadzeniem wszelkich spraw kadrowych pracowników liceum, w tym:

• sprawy związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy,

• prowadzenie akt osobowych i ich archiwizacja,

• przygotowywanie dokumentacji do księgowości w celu dokonania wyliczeń należnych pracownikom wynagrodzeń,

• prowadzenie ewidencji czasu pracy,

• przygotowywanie pism związanych ze zmianą wynagrodzenia, dodatków, przyznaniem nagród, urlopów, odpraw itp.

Sporządzanie sprawozdań z zakresu zatrudnienia, w tym do GUS, SIO, PFRON.

Prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej w programie ZSZO.

Wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu.

Obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

-wymiar czasu pracy : 0,5 etatu

-umowa o pracę na czas określony do 6 m-cy z możliwością przedłużenia umowy na czas nieokreślony

-wynagrodzenie ustalone na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych / Dz.U. z 2014r. poz.1786 ze zm../ oraz regulaminu wynagradzania w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie

-miejsce pracy: XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Bednarskiego, ul. Czackiego 11, 30-501 Kraków,

-rozpoczęcie pracy: 03.04 2018 r.

 

Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym im. Wojciecha Bednarskiego w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6% (podstawa prawna: art. 13. ust. 2. pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku)

 

5. Wymagane dokumenty:

a) CV i list motywacyjny,

b) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

c) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i odpowiedni staż pracy (kopie),

d) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do podejmowania czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

e) zaświadczenie o niekaralności, /tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia/

f) oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016, poz. 922) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

 

 

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w zaklejonej kopercie na adres:

 

XXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Bednarskiego, ul. Czackiego 11, 30 – 501 Kraków z dopiskiem „Nabór na stanowisko Referent ds. płacowo-kadrowych w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie” do dnia 14.03.2018r. (decyduje data wpływu do sekretariatu szkoły).

 

Oferty, które wpłyną po 14.03.2018 r. lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Przesłanych dokumentów nie zwracamy. O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie BIP szkoły oraz na tablicy informacyjnej XXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Bednarskiego w Krakowie.

 

Dyrektor XXVIII Liceum Ogólnokształcącego

mgr Zuzanna Dziuba

 

 

 

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w XXVIII Liceum Ogólnokształcące referent ds.płacowo - kadrowych