BIP MJO - Ośrodek Kultury im. Cypriana Kamila Norwida
DYREKTOR Ośrodka Kultury im. C.K.Norwida
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Specjalista ds. kadrowych i ochrony danych osobowych


1. Nazwa i adres organizatora


Ośrodek Kultury im. C.K.Norwida

os. Górali 5

31-959 Kraków

+ 48/012-644 27 65

email: sekretariat@okn.edu.pl

2. Przedmiot naboru
1) stanowisko: specjalista ds. kadrowych i ochrony danych osobowych

2) zatrudnienie w wymiarze 1 etatu - planowane od 1 marca 2018

3) umowa na okres próbny

4) w perspektywie umowa na czas nieokreślony


3. Procedura naboru

Nabór ma charakter dwuetapowy:

I etap - polega na sprawdzeniu wymagań na podstawie nadesłanych aplikacji wraz z niezbednymi załącznikami.

Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach 1 etapu rekrutacji.

II etap - rozmowa kwalifikacyjna oraz ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji.

4. Wymagania
- wykształcenie wyższe prawnicze lub ekonomiczne

- doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw kadrowych

- doświadczenie w zakresie prowadzenia ochrony danych osobowych w firmie

- obsługa modułu kadrowo-płacowego w Comarch Optima

- dobra znajomość obsługi komputera (MS Office, internet)

- bardzo dobre umiejetności interpersonalne i komunikacyjne, wysoka kultura osobista

- staranność, punktualność

 

5. Wymagane dokumenty:
1. CV oraz list motywacyjny

2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje

3. Kserokopie dokumentów potwierdzjących staż pracy

4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

6. Do zakresu obowiązków specjalisty ds. kadrowych i ochrony danych osobowych będzie należało:

- prowadzenie całości spraw kadrowych, w tym wprowadzanie danych do modułu kadrowo-płacowego Comarch Optima

- prowadzenie ochrony danych osobowych, w tym wdrożenie systemu RODO


7. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:
1. Termin: do dnia 26.02.2018 do godz. 16.00

2. Miejsce: sekretariat Ośrodka Kultury im. C.K.Norwida, os. Górali 5, 31-959 Kraków

3. Sposób składania dokumentów: w zamkniętej kopercie z adnotacją:,,Oferta na stanowisko Specjalista ds. kadrowych i ochrony danych osobowych"

lub droga elektroniczną na adres email: sekretariat@okn.edu.pl

4. Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

8. Informacje dodatkowe

1. Aplikacje które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne nie będa rozpatrywane.

2. Informacja o wynikach będzie ogłoszona na stronie BIP OKN zatem odpowiedzi negatywne nie będą udzielane.

3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

4. Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

5. Organizator zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.


Dyrektor Anna Wiszniewska

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Ośrodek Kultury im. Cypriana Kamila Norwida ()