BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Kierownik Zespołu Informacji i Obsługi w Filii Nr 4


1. Wymagania formalne:

Wymagania określone w art. 6 ust. 1, 3 pkt 2 i 3, ustawy o pracownikach samorządowych oraz dodatkowo:

  1. posiadanie co najmniej trzyletniego stażu pracy w jednostkach organizacyjnych systemu pomocy społecznej;

  2. posiadanie wykształcenia wyższego pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.

 

 


2. Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych ze szczególnym uwzględnieniem przepisów mających zastosowanie w pracy Filii,

2. Znajomość ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2016 r. poz. 930 z późn. zm.),

3. Znajomość ustawy z 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 24 września 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.),

4. Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

5. Znajomość zagadnień dotyczących samorządu gminy, powiatu, województwa i administracji rządowej w kontekście zadań realizowanych przez pomoc społeczną,

6. Znajomość programów komputerowych Windows, Office, obsługi poczty elektronicznej oraz urządzeń biurowych,

7. Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na sytuacje stresowe,

8. Umiejętność analizy kompetencji pracownika zespołu w obszarze wiedzy, umiejętności i postaw,

9. Umiejętność dokonywania oceny słabych i mocnych stron proponowanego przez pracownika działania oraz przewidywanie ich konsekwencji poprzez odpowiedni dobór metod i środków,

10. Wspomaganie procesu edukacyjnego pracowników zespołu (samokształcenie, szkolenie),

11. Umiejętność motywowania pracowników zespołu do zmian i podejmowania wyzwań,

12. Znajomość narzędzi i metod weryfikowania stopnia osiągnięcia celów,

13. Zarządzanie czasem, w tym umiejętności pracy pod presją czasu oraz podejmowania decyzji o priorytetach w zespole.

 

 


3. Zakres obowiązków:

1. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad porządkiem i dyscypliną pracy oraz przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników Zespołu.

2. Dokonywanie oceny okresowej podległych pracowników.

3. Nadzór, organizacja i koordynacja wykonywanych przez pracowników Zespołu zadań, określonych w Regulaminie organizacyjnym MOPS.

4. Udzielanie podległym pracownikom wskazówek w sprawach trudnych oraz wspólne z pracownikiem podejmowanie działań.

5. Zapewnienie realizacji zadań Zespołu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w Ośrodku.

6. Zaznajamianie podległych pracowników z treścią aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Dyrektora MOPS.

7. Skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej, finansów.

8. Przedstawianie Kierownikowi Filii wniosków i ocen w sprawie zatrudniania, wynagradzania oraz zwalniania pracowników Zespołu.

9. Sprawdzanie i zatwierdzanie pod względem formalnym i rachunkowym przekazywanych dokumentów księgowych.

10. Prowadzenie bieżącej analizy wydatkowanych środków oraz przedstawianie Kierownikowi Filii wniosków w zakresie realizacji limitów wydatków.

11. Nadzór nad prowadzeniem ewidencji przyznawanych i realizowanych świadczeń pomocy społecznej w Pomost Std.

12. Terminowe i rzetelne sporządzanie wymaganych sprawozdań z pracy Filii.

13. Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie posiadanych uprawnień dotyczących stypendiów i zasiłków szkolnych.

 

Zakres odpowiedzialności:

1. Wykonywanie powierzonych zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Właściwe organizowanie prac Zespołu oraz terminowe i prawidłowe załatwienie spraw.

3. Nadzór nad realizacją wydatków w ramach posiadanego planu wydatków.

4. Kierowanie się zasadami etyki zawodowej oraz przestrzeganie tajemnicy służbowej.

5. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, udział w szkoleniach i samokształcenie.

6. Bieżące informowanie Kierownika Filii o stanie wydatków oraz przewidywanych wydatków Filii na podstawie sporządzanych analiz.

7. Zgodność dokumentów finansowych z dokumentami źródłowymi.

8. Nadzór nad prawidłowym gromadzeniem i przechowywaniem dokumentacji finansowo-księgowej.

 

Zakres upoważnień:

1. Uprawnienia do podpisywania decyzji administracyjnych, zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Prezydenta Miasta Krakowa.

 

 


4. Warunki pracy i płacy:

Praca na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu. Wynagrodzenie zasadnicze: od 3200,00 złotych do 4000,00 złotych, dodatek funkcyjny i inne dodatki – zgodnie z Regulaminem Wynagradzania pracowników MOPS w Krakowie.

Możliwa konieczność odbycia służby przygotowawczej.

 

 


5. Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny, CV,

2. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia),

3. kopie dokumentów poświadczających staż pracy,

4. oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

6. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzonym naborem na stanowisko Kierownik Zespołu Informacji i Obsługi w Filii Nr 4”,

7. opcjonalnie w przypadku braku propozycji zatrudnienia w wyniku w/w naboru kandydat może złożyć oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w celu włączenia do zbioru ofert osób ubiegających się o zatrudnienie w MOPS”.

 6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Kancelaria MOPS, 30-529 Kraków, ul. Józefińska 14 w terminie do 28 lutego 2018 roku (zaliczamy datę wpływu do Kancelarii Ośrodka) w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Kierownik Zespołu Informacji i Obsługi w Filii Nr 4”. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 7. Ilość etatów:

     1

Ośrodek w miesiącu poprzedzającym publikację ogłoszenia osiągnął wskaźnik 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej.

 

 


Dyrektor
Witold Kramarz

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Kierownik Zespołu Informacji i Obsługi w Filii nr 4)