BIP MJO - Muzeum Historii Fotografii
DYREKTOR
MUZEUM FOTOGRAFII IM. WALEREGO RZEWUSKIEGO W KRAKOWIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
TECHNIK INFORMATYK
 

 

 

I . Nazwa i adres organizatora

 

 

Muzeum Historii Fotografii

 

im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie

 

ul. Józefitów 16 30-045 Kraków

 

+ 48 /012-6345932 wew. 21

 

e-mail: sekretariat@mhf.krakow.pl

 

 

 

 

II. Przedmiot naboru

 

1) Stanowisko Technik Informatyk w Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie

 

2) Zatrudnienie w wymiarze 0,5 etatu – planowane od marca 2018

 

3) Umowa na czas określony

 

4) W perspektywie umowa na czas nieokreślony

 

 

 

 

III. Procedura naboru

 

Zgodnie z wymogami wewnętrznymi nabór ma charakter dwu-etapowy:

 

I ETAP – polega na sprawdzeniu wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji wraz z niezbędnymi załącznikami.

 

Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.

 

II ETAP- rozmowa kwalifikacyjna oraz ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji.

 

 

 

 

IV. Wymagania

 

 

• wykształcenie średnie techniczne (preferowane informatyczne)

 

• doświadczenie w zakresie konfiguracji i serwisu sprzętu komputerowego (komputery, laptopy, urządzenia peryferyjne)

 

• doświadczenie w zakresie instalacji i konfiguracji systemów z rodziny Windows XP/Vista/7/8/10

 

• bardzo dobra znajomość obsługi komputera (MS Office, Internet, programy prezentacyjne, odtwarzacze multimedialne)

 

• znajomość zagadnień związanych z konfiguracją i utrzymaniem sieci LAN/WAN i Wi-Fi

 

• znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na zrozumienie dokumentacji technicznej

 

• umiejętność czytania i prowadzenia dokumentacji technicznej zrealizowanych prac

 

• bardzo dobre umiejętności interpersonalne i komunikacyjne, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole

 

• staranność, punktualność, dyspozycyjność

 

1. Wymagania dodatkowe

 

• doświadczenie w pracy w oparciu o zorganizowany system helpdesk

 

• wykształcenie wyższe techniczne

 

• doświadczenie w diagnozie i dokonywaniu drobnych napraw elektronicznych

 

• mile widziane doświadczenie w zakresie odzyskiwania danych

 

• doświadczenie w zakresie administracji systemami serwerowymi z rodziny Windows Server, Vmware, systemy antywirusowe, systemy kopii bezpieczeństwa,

 

 

 

 

 

V. Wymagane dokumenty

 

Do konkursu może przystąpić kandydat, który złoży następujące dokumenty:

 

1. CV oraz list motywacyjny;

 

2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje;

 

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;

 

4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

 

5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych;

 

6. Mile widziane referencje z poprzednich miejsc zatrudnienia.

 

Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

 

 

VI. Do zakresu obowiązków  Technika informatyka będzie należało m.in.:

 

• świadczenie bezpośredniego oraz zdalnego wsparcia technicznego użytkownikom w zakresie oprogramowania systemowego, użytkowego oraz sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych we wszystkich siedzibach Muzeum

 

• instalacja, konfiguracja oraz inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania komputerowego, urządzeń peryferyjnych i mobilnych

 

• serwis sprzętu komputerowego oraz realizacja instalacji sieciowych

 

• realizacja planów zakupowych sprzętu i oprogramowania, w tym przygotowywanie specyfikacji technicznych sprzętu i oprogramowania do zakupu

 

 

 

VII. Termin, miejsce, i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:

 

1. Termin: do dnia 28.02.2018 r. do godz. 15.00

 

2. Miejsce: Sekretariat Muzeum Historii Fotografii ul. Józefitów 16 30-045 Kraków

 

3. Sposób składania dokumentów: w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta na Stanowisko Technika Informatyka” lub drogą elektroniczną na adres email: sekretariat@mhf.krakow.pl

 

4. Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

 

VIII. Informacje dodatkowe:

 

1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.

 

2. Po zakończeniu procedury naboru dokumenty aplikacyjne, które nie zostaną odebrane przez kandydatów w przeciągu 1 miesiąca zostaną komisyjnie zniszczone.

 

3. Informacja o wyniku konkursu będzie ogłoszona na stronie BIP Muzeum, zatem odpowiedzi negatywne nie będą udzielane.

 

4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

 

5. Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

 

6. Organizator zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

 

 

 

 

 

 Dyrektor Marek Świca

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Muzeum Fotografii technik informatyk