BIP MJO - Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 w Krakowie
DYREKTOR

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 
SPECJALISTA DS. KADR

 


1. Wymagania formalne
1) Spełnienie  wymagań określonych w art.6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008roku ( Dz.U. z 2008r. Nt  223, poz 1458 z póź. zm.)

2) Obywatelstwo polskie,

3) Wykształcenie co najmniej średnie,

4) Doświadczenie - staż w placówce  oświatowej w zakresie zajmowanego  stanowiska,

5) Znajomość przepisów dotyczących Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 - Karta Nauczyciela ( tekst jadnolity : Dz. U. z 2003 r  Nr 118 poz. 112 z póź. zm. oraz przepisów dotyczących Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 - Kodeks Pracy ( tj. Dz.U. z 1998r. Nr 21 poz 94 z póź . zm.)

6) Pełna zdolność do czynności prawnych i publicznych,

7) Umiejętność obsługi komputera ( pakiet office), znajomość programu ZSZO i SIO2. Wymagania dodatkowe
1) Wiedza z zakresu problematyki prawa pracy,

2) Znajomość regulacji prawnych:

- Ustawa o pracownikach samorządowych i rozporządzenia dot. wynagrodzenia pracowników samorządowych,

- Ustawa o ochronie danych osobowych,

- Karta Nauczyciela,

- Kodeks Pracy,

- Przepisy związane z rozliczeniem składek i zasiłku ZUS,

3) Umiejętność obsługi programów biurowych i internetu,

4) Znajomość obsługi programu ZSZO - moduł kadry,

5) Komunikatywność, dokładność, terminowość, sumienność, odpowiedzialność


3. Zakres obowiązków,

między innymi:
1) Prowadzenie  spraw kadrowych : nauczycieli, administracji i obsługi,

2) Sprawy związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy,

3) Ustalanie prawa do urlopu wypoczynkowego, nagrody jubileuszowej, dodatku za wysługę lat, zasiłku, odprawy emerytalnej itp.
4) Prowadzenie akt osobowych,

5) Prowadzenie ewidencji czasu pracy,

6) Rozliczanie godzin pacy nauczycieli,

7) Wydawanie skierowań na badania profilaktyczne, kontrolne i kontrolowanie ważności badań,

8) Kompletowanie dokumentów do renty i emerytury,

9) Prowadzenie sprawozdań dot. spraw kadrowych,

10) Sporządzanie sprawozdań dla GUS, organu prowadzącego i nadzorującego,

11) Wprowadzanie danych personalnych w programie ZSZO, Excel. Word,

12) Opracowywanie regulaminów określających prawa i obowiązki pracowników,

13) Pisania pism związanych ze zmaną wynagrodzeń, dodatków itp.

14) Współdziałanie z instytucjami realizującymi zadania dot. zatrudnienia i spraw socjalnych,

15) Archiwizacja dokumentów kadrowych4. Warunki pracy i płacy:
Zatrudnienie na czs próbny,wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28.02.2006r. (Dz .U. nr 38 poz .261)


5. Wymagane dokumenty:
1) List motywacyjny,

2) CV,

3) Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

4) Kserokopie świadectw pracy potwierdzające przebieg pracy zawodowej,

5) Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

6) Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowycyh ( Dz. U. z 2002r. nr 101,poz 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia naboru.


6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach w sekretariacie  Zespołu Szkół Budowlanych Nr1 w Krakowie 

ul. J. Szablowskiego 1 w godzinach od 8:00 do 14:00 do dnia 09 marca 2018 r.

Koperta z dokumentami powinna  posiadać adnotację : "Nabór na stanowisko - specjalista ds. kadr ".

 

Z kandydatami  zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w indywidualnie uwzględnionym terminie.

 

O terminie rozmów kawlifikacyjnych  kandydaci spełniający wymagania niezbędne (formalne), którzy złożyli  wszystkie dokumenty, będą informowani drogą telefoniczną.

 

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie BIP.7. Ilość etatu


1 etat


Dyrektor

 

mgr Andrzej Mielczarek

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy ds. kadr w Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 w Krakowie ()