BIP MJO - Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

DYREKTOR

ZARZĄDU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W ZARZĄDZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

UL. B. CZERWIEŃSKIEGO 16, 31-319 KRAKÓW

 


Referent/Starszy Referent w Referacie Organizacji, Administracji i Kontaktów z Mediami

nazwa stanowiska pracy

 

 

 

 


1. Wymagania formalne

 1. spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.);
 2. wykształcenie wyższe;
 3. prawo jazdy kat. B.

Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 


2. Wymagania dodatkowe

 1. znajomość przepisów:
 • Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • ustawy o samorządzie gminnym,
 • ustawy o finansach publicznych,
 • ustawy o pracownikach samorządowych,
 • ustawy o dostępie do informacji publicznej;
 1. znajomość Regulaminu Organizacyjnego oraz Statutu Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie;
 2. znajomość przepisów prawnych w zakresie dotyczącym funkcjonowania Urzędu Miasta Krakowa;
 3. umiejętność posługiwania się urządzeniami biurowymi;
 4. znajomość obsługi programów pakietu MS Office;
 5. umiejętność prowadzenia rozmów z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi w sprawach z zakresu działania Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie;
 6. umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność.

W trakcie postępowania rekrutacyjnego z kandydatem przeprowadza się rozmowę kwalifikacyjną. Kandydat może zostać poddany innym dodatkowym technikom naboru (np. test, praktyczne sprawdzenie określonych umiejętności).3. Zakres obowiązków

 1. obsługa rzeczowych składników majątkowych;
 2. zamawianie i realizacja usług niezbędnych do funkcjonowania i zachowania ciągłości pracy jednostki w zakresie utrzymania biura zgodnie z wymogami ustawy o zamówieniach publicznych i innymi aktami wewnętrznymi dotyczącymi wydatkowania środków publicznych;
 3. współpraca z firmami zewnętrznymi oraz jednostkami UMK w zakresie prawidłowej realizacji zadań organizacyjnych, w tym współpraca dotycząca ochrony, dozoru i prawidłowego funkcjonowania budynku siedziby jednostki;
 4. realizacja usług i dostaw dla Zarządu Budynków Komunalnych w zakresie własnych obowiązków;
 5. przyjmowanie i wydawanie pracownikom jednostki materiałów biurowych, eksploatacyjnych i wyposażenia (z wyjątkiem sprzętu komputerowego);
 6. wykonywanie zadań związanych z eksploatacją samochodów służbowych ZBK poprzez planowanie i realizację przeglądów technicznych w stacjach diagnostycznych, zmian sezonowego ogumienia itp.;
 7. obsługa techniczna urządzeń alarmowych w ZBK, w tym centrali alarmowej wraz z wyposażeniem;
 8. drobne naprawy stałych elementów wyposażenia budynku;
 9. wykonywanie czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej.

 

4. Warunki pracy i płacy:

 1. wymiar czasu pracy: pełny etat;
 2. płaca zasadnicza: w zależności od stażu pracy z przedziału od 2 550 zł do 2 900 zł brutto miesięcznie + premia uznaniowa miesięczna zgodnie z regulaminem wynagradzania + dodatek stażowy za wysługę lat;
 3. zatrudnienie na okres co najmniej 6 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony (obowiązek odbycia służby przygotowawczej dla osób, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.).

 

 

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.

 


6. Wymagane dokumenty:

 1. Curriculum Vitae (CV);
 2. dokumenty poświadczające wykształcenie, kursy, szkolenia (kserokopia);
 3. dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia – w przypadku wymaganego doświadczenia/stażu pracy w ogłoszeniu o naborze);
 4. oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem;
 5. informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);
 6. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.).

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. oferty będące odpowiedzią na ogłoszony nabór należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków, w terminie do dnia 19.02.2018 r. z dopiskiem na kopercie NA-6/18;
 2. decyduje data wpływu do Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie;
 3. oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane;
 4. terminie przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy;
 5. oryginały dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej;
 6. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=32&dok_id=22169) oraz na tablicy informacyjnej ZBK.

 

8. Ilość etatów
1 etat.
Dyrektor Katarzyna ZapałWyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacji, Administracji i Kontaktów z Mediami Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (NA-6/18)